Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 649278-2022

23/11/2022    S226

Roumanie-București: Services de collecte des ordures

2022/S 226-649278

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Numéro national d'identification: RO 4316422
Adresse postale: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 040532
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: IORDANA HUDISTEANU
Courriel: achizitiipublice@ps4.ro
Téléphone: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Numéro de référence: 4316422/2022/08
II.1.2)Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, se afla intr-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica si sociala, iar cresterea populatiei şi limitarea teritoriala, necesită masuri adaptate de asigurare a nevoilor de salubritate publică si deszapezire in vederea mentinerii unui standard normal de viata.

Prin sintagma “contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” în sensul prevederilor prezentei documentatii se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/concesiune de lucrări/servicii, ori instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică stabilite în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice/concesiunilor, în conformitate cu informațiile specifice prevăzute în cadrul fișei de date a achiziției.

Acordul-cadru este inteles ca fiind unul mixt, in sensul art. 34 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si priveste in principal delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire pentru Sectorului 4 al Municipiului București, conform descrierilor din caietul de sarcini;

Procedura de atribuire este licitatie deschisa online, si se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru cu o durata de 5 ani, frecventa de incheiere a contractelor subsecvente fiind de 1 (unul) contract pe an, in limita fondurilor bugetare si a necesitatilor autoritatii contractante.

În cazul atribuirii unui acord-cadru, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși durata de valabilitate a acordului – cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 301.331.489,14lei

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
90620000 Services de déneigement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

II.2.4)Description des prestations:

Activitățile specifice propuse a fi desfășurate în baza prezentului caiet de sarcini, precum și cantitățile aferente, împreună cu modalitățile de prestare/execuție/furnizare solicitate de către autoritatea contractantă sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, fiind grupate în 4 categorii principale, după cum urmează:

2.1. Salubrizarea menajeră

a) Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, inclusiv fracţiile colectate separat (fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori);

b) Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe (utilizatori casnici), generate de activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.

2.2. Salubrizarea stradală

c) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice (inclusiv răzuirea rigolelor și igienizarea punctelor de pre-colectare a deșeurilor menajere).

2.3.Deszăpezire

d) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire și combaterea poleiului).

2.4. Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de origine animală)

e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru si celui mai mare contract subsecvent se regăsesc la nivelul documentelor atașate anunțului de participare in continutul anexelor la caietul de sarcini.

În derularea acordului-cadru, la nivelul contractelor subsecvente pot fi introduse tipologii noi de servicii, în baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instrucțiunea nr. 1/2021, tratate ca şi modificări contractuale cu valoare scăzută - adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a contractului şi nici acordului-cadru, care sunt în legătură cu ducerea la îndeplinire a contractului (necesare pentru eficientizarea procesului de implementare şi/sau pentru îmbunătăţirea călităţii rezultatului), în limita a 10% din valoarea contractului subsecvent. Totodată, astfel de situaţii de introducere de activităti noi nu pot conduce la depăşirea unui procent de 10% din valoarea acordului-cadru. Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare pentru activitățile/serviciile similare din acordul-cadru, cu adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modificării, se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura serviciilor, nivelul de calitate, după caz, precum și orice aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil. Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia serviciilor, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză

În perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată sau majorată, în funcţie de necesităţile achizitorului. În ceea ce priveşte majorarea cantităţilor estimate maxime pentru acordul-cadru, pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor îşi rezerva dreptul/opțiunea de a suplimenta cantitatea de servicii estimată la nivelul documentaţiei de atribuire cu până la maxim 50% din cantitatea maximă estimată pentru acordul-cadru. Prețul reperelor care pot fi achiziționate suplimentar în baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiară ce stă la baza semnării prezentului acord-cadru (ajustat după caz conform formulă de ajustare prevăzută de legislaţia specifică).

Condiţiile unor astfel de modificări sunt legate de atingerea cantităţilor maxime estimate înainte de expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru pentru suplimentarea cu până la 50%, respectiv necesitatea introducerii de noi repere esenţiale finalizării contractului subsecvent în condiţiile de calitate dorite.

Suplimentarea cantităţilor se va transpune în contractul subsecvent semnat, momentul iniţierii procesului de punere în aplicare pentru o astfel de modificare fiind notificarea de semnare a contractului subsecvent.

Limitele modificării sunt cele valorice mai sus detaliate.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Propunerea tehnică - Normele de poluare pentru utilajele/ autovehiculele folosite pe parcursul derulării contractelor subsecvente în vederea asigurării protecției mediului / Pondération: 15
Prix - Pondération: 85
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 050-129437
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia.

De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/11/2022