We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 649394-2021

Submission deadline has been amended by:  47824-2022
20/12/2021    S246

Nederland-Rijswijk: Veiligheidsmaskers

2021/S 246-649394

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Nationaal identificatienummer: 43488710
Postadres: Lange Kleiweg 30
Plaats: RIJSWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288GK
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjolein van de Griendt
E-mail: inkoop@cbr.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbr.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6a1948389c5a994cae57f0b081eb9837
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: CBR Inkoop
Postadres: Lange Kleiweg 30
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288GK
Land: Nederland
E-mail: inkoop@cbr.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbr.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6a1948389c5a994cae57f0b081eb9837
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

COVID-19 materialen en middelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18142000 Veiligheidsmaskers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanschaf en levering van COVID-19 materialen en middelen aan het CBR.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: mondmaskers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18142000 Veiligheidsmaskers
18143000 Beschermende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijswijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Plan van aanpak levering (perceel 1) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 256 160.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van één (1) jaar. Het CBR heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomsten onder dezelfde condities driemaal (3) te verlengen met één (1) jaar. De totale looptijd kan derhalve vier (4) jaar zijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het assortiment aan COVID-19 materialen en middelen kan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst worden gewijzigd of uitgebreid. De ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen (het beleid) die door het CBR worden vastgesteld kunnen ervoor zorgen dat andere COVID-19 materialen en middelen worden voorgeschreven dan in de huidige situatie. Dit kan leiden tot een wijziging of uitbreiding van het assortiment COVID-19 materialen en middelen. De wijziging of uitbreiding van perceel 1 kan alleen zien op het assortiment van mondmaskers. De wijziging of uitbreiding van perceel 2 kan alleen zien op het assortiment van tissues, desinfectiedoekjes, handgel, desinfectielotion, handschoenen Soft Nitril en antigeen zelftesten.

Wanneer de behoefte ontstaat aan de hierboven beschreven wijziging, dan vraagt het CBR een offerte aan bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer stelt een offerte op, waarbij de gespecificeerde werkzaamheden uit de offerteaanvraag worden overgenomen. Het CBR is niet verplicht om de gewenste optionele diensten af te nemen. Indien het CBR daar om welke reden dan ook van afziet, zal dat worden toegelicht aan de Opdrachtnemer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: overige materialen en middelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
18143000 Beschermende uitrusting
38912000 Kits voor geautomatiseerde swabtests
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijswijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Plan van aanpak levering (perceel 2) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 449 520.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van één (1) jaar. Het CBR heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomsten onder dezelfde condities driemaal (3) te verlengen met één (1) jaar. De totale looptijd kan derhalve vier (4) jaar zijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het assortiment aan COVID-19 materialen en middelen kan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst worden gewijzigd of uitgebreid. De ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen (het beleid) die door het CBR worden vastgesteld kunnen ervoor zorgen dat andere COVID-19 materialen en middelen worden voorgeschreven dan in de huidige situatie. Dit kan leiden tot een wijziging of uitbreiding van het assortiment COVID-19 materialen en middelen. De wijziging of uitbreiding van perceel 1 kan alleen zien op het assortiment van mondmaskers. De wijziging of uitbreiding van perceel 2 kan alleen zien op het assortiment van tissues, desinfectiedoekjes, handgel, desinfectielotion, handschoenen Soft Nitril en antigeen zelftesten.

Wanneer de behoefte ontstaat aan de hierboven beschreven wijziging, dan vraagt het CBR een offerte aan bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer stelt een offerte op, waarbij de gespecificeerde werkzaamheden uit de offerteaanvraag worden overgenomen. Het CBR is niet verplicht om de gewenste optionele diensten af te nemen. Indien het CBR daar om welke reden dan ook van afziet, zal dat worden toegelicht aan de Opdrachtnemer.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- A1 Aanbiedingsbrief,

- A2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- U1 Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister,

- U2 Gedragsverklaring aanbesteden,

- U3 Verklaring van de Belastingdienst

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- E1 Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- E2 Ervaring van de Inschrijver,

- E2 Ervaring van de Inschrijver,

- E3 Vereiste standaarden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/01/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/01/2022
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/12/2021