TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 649454-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Kerteminde: Opførelse af plejehjem

2022/S 226-649454

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
CVR-nummer: 29189706
Postadresse: Hans Schacksvej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Kirk Christensen
E-mail: rakc@ramboll.dk
Telefon: +45 51613982
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kerteminde.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedr. Rynkeby Plejehjem

Sagsnr.: TN291534A
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215213 Opførelse af plejehjem
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalentreprisekontrakten omfatter projektering og udførelse af et nyt plejehjem med 42 boliger og tilhørende servicefaciliteter på en ubebygget grund i Rynkeby. Opgaven udføres i totalentreprise.

Totalentreprisen vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Totalentreprisen har følgende fokuspunkter:

* Etablering af nyt plejehjem til 42 beboere

* Etablering af tilhørende servicearealer

* Etablering af udearealer

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, som indeholder en mere udførlig beskrivelse af opgaven.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i elektronisk format på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummet: TN291534A

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45215000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
45215200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til socialforsorg
45215210 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med hjem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Skovsbovej, 5350 Rynkeby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører en totalentreprisekontrakt om opførelse af et nyt plejehjem med 42 boliger og tilhørende servicefaciliteter på en ubebygget grund i Rynkeby.

Totalentreprisekontrakten udbydes af Kerteminde Kommune (herefter "Bygherre"), og kontrakten omfatter både projektering og udførelse af Rynkeby Plejehjem.

Det er konkurrencens formål at frembringe forslag til opførelse af det nye Rynkeby Plejehjem i Kerteminde Kommune, så det lever op til ønsker om pasning for beboerne samt arkitektoniske krav som anført i byggeprogrammet.

De deltagende virksomheder er frit stillet med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsmaterialet nævnte lokaler, forudsat at programkrav i øvrigt er opfyldt.

Projektet vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Projektet har følgende fokuspunkter:

* Etablering af nyt plejehjem til 42 beboere

* Etablering af tilhørende servicearealer

* Etablering af udearealer

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, som indeholder en mere udførlig beskrivelse af opgaven.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og form / Vægtning: 25%
Kvalitetskriterium - Navn: Brugerinvolvering og funktion / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af materialer og byggemetoder / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede virksomheder, vil Bygherre udvælge de tre (3) virksomheder, der tilsammen giver Bygherre det bedst mulige konkurrencefelt baseret på referencer.

Ved vurderingen af hvilke virksomheder, der tilsammen giver Bygherre det bedst mulige konkurrencefelt, vil Bygherre lægge vægt på følgende:

* Referencernes sammenlignelighed for så vidt angår den udbudte opgaves omfang, herunder om referencen vidner om erfaring med:

- Projektering og udførelse/opførelse af plejehjemsbyggeri,

- Udførelse/opførelse af totalentrepriser med et areal og et økonomisk omfang, som er sammenligneligt med den udbudte opgave,

- Levering af ydelser til offentlige bygherrer, og

- Opførelse af boligbyggeri.

* Referencernes sammenlignelighed for så vidt angår den udbudte opgaves entrepriseform, idet Bygherre lægger vægt på følgende (i prioriteret rækkefølge):

1) Totalentreprise af plejehjemsbyggeri,

2) Totalentreprise af lignende byggeri men med underrådgiver, der har referencer på plejehjemsbyggeri i anden entrepriseform,

3) Totalentreprise af lignende byggeri, og

4) Plejehjemsbyggeri i anden entrepriseform.

* Referencernes færdiggørelsesgrad (afsluttede referencer vil blive vurderet mere relevant end igangværende referencer).

Bygherre vil foretage en samlet vurdering af ovenstående kriterier.

Bygherre vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er Bygherres vurdering, at der kan opnås stordriftsfordele ved ikke at opdele kontrakten. Kontrakten er endvidere ikke opdelt i delkontrakter, da det er økonomisk og driftsmæssigt mere forsvarligt at udbyde opgaven som én samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

(A) Årsomsætning på minimum 100 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,

(B) Egenkapital på minimum 40 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår, og

(C) Soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal både ansøgers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er ansøger en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Med ”det senest afsluttede regnskabsår” forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

I ESPD’et bør ansøger derfor give oplysninger om følgende:

- Ansøgers årsomsætning i DKK

- Ansøgers egenkapital i DKK

- Ansøgers soliditetsgrad i procent.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Bemærk: Er ansøger en sammenslutning (fx et konsortium) eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager.

Dokumentation: den ansøger, der står til at få tildelt kontrakten, skal på Bygherres anmodning fremlægge bevis for overholdelsen af Bygherres mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Beviset kan være i form af: (1) ansøgers senest godkendte årsregnskab, eller (2) en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Ansøgeren er imidlertid ikke forpligtet til at fremlægge det ovennævnte bevis, hvis oplysningerne er frit tilgængelige for Bygherre.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøgeren, som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Det er et minimumskrav, at ansøgeren havde en årsomsætning på minimum 100 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,

(B) Det er et minimumskrav, at ansøgeren havde en egenkapital på minimum 40 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår, og

(C) Det er et minimumskrav, at ansøgeren havde en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

(A) Ansøger skal have udført mindst fem (5) tilsvarende opgaver med en værdi på minimum 50 mio. kr. per opgave. Opgaverne skal være udført inden for de seneste fem (5) år.

Med ”tilsvarende opgaver” forstås opgaver, som vedrører (i) projektering af plejehjemsbyggeri eller (ii) udførelse/opførelse af plejehjemsbyggeri. Der stilles ikke krav om, at den samme opgave både opfylder betingelserne (i) og (ii). Det er således tilstrækkeligt, at opgaven enten opfylder (i) eller (ii).

Med ”udført” forstås, at opgaven enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste fem (5) år forud for ansøgningsfristen.

Ansøger må maksimalt vedlægge ti (10) referencer. Hvis ansøger vedlægger flere referencer end det tilladte antal, vil Bygherre vurdere ansøgningen på baggrund af de ti (10) først anførte referencer, og se bort fra eventuelle referencer, som måtte være anført derefter.

I ESPD’et bør ansøger derfor give oplysninger om følgende:

- Referenceopgaver med oplysninger om ansøgers betydeligste erfaring med (i) projektering af plejehjemsbyggeri eller (ii) udførelse/opførelse af plejehjemsbyggeri.

Hver enkelt reference bør indeholde:

- Kundens navn,

- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse,

- Tidspunkt for opgavens udførelse, og

- Beskrivelse af opgavens art og omfang.

Bemærk: Er ansøger en sammenslutning (fx et konsortium) eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager.

Dokumentation: den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD’et anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen. Bygherre er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed, fx ved at rette direkte henvendelse til de kontaktpersoner, som er anført i referencelisten. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøgeren, som en del af dokumentationen, skal fremlægge en rådighedserklæring, der godtgør, at enheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Det er et minimumskrav, at ansøgeren har udført mindst fem (5) tilsvarende opgaver med en værdi på minimum 50 mio. kr. per opgave. Opgaverne skal være udført inden for de seneste fem (5) år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bygherre skal særligt gøre opmærksom på, at kontraktudkastet indeholder en klausul om anvendelse af personer under oplæring samt klausuler om etisk og socialt ansvar.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bygherre forventer at afholde individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne efter tilbudsfristens udløb. Bygherre forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og det er således ikke givet, at tilbudsgiverne vil få mulighed for at afgive yderligere tilbud. Såfremt Bygherre træffer tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud, kan Bygherre alene tildele kontrakten til en tilbudsgiver, som har afgivet et konditionsmæssigt tilbud.

Efter tilbudsfristens udløb giver Bygherre hurtigst muligt tilbudsgiverne besked om, hvorvidt forhandlingsmøderne gennemføres og i givet fald hvornår. Bygherre forventer, at eventuelle forhandlingsmøder vil blive afholdt i overensstemmelse med udbudstidsplanen, jf. udbudsmaterialet.

Der kan – hvis der indledes forhandlinger – forhandles om alle aspekter af udbudsgrundlaget, herunder kontraktudkastet og de tekniske betingelser i øvrigt. Bygherre er således ikke på forhånd afskåret fra at ændre på udbudsmaterialet, idet Bygherre dog ikke inden for de udbudsretlige rammer kan ændre på udbuddets grundlæggende elementer.

For god ordens skyld bemærkes det, at Bygherre er berettiget til at forhandle om alle tilbud, bortset fra de endelige tilbud. Bygherre er således berettiget til at indlede forhandlinger med tilbudsgivere, der har afgivet tilbud indeholdende forbehold, herunder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Såfremt Bygherre beslutter at afholde forhandlingsmøder, vil tilbudsgiverne modtage en dagsorden og andre praktiske oplysninger forud for mødet. Forhandlingsmøderne vil i givet fald blive afholdt parallelt med hver enkelt tilbudsgiver.

Bygherre forbeholder sig at gennemføre flere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt. Endvidere forbeholder Bygherre sig retten til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, hvilket vil sige uden afholdelse af fysiske forhandlingsmøder.

For deltagelse i forhandlings- og tilbudsfasen oppebærer de enkelte tilbudsgivere et vederlag på op til 175.000 kr. ekskl. moms, jf. vilkårene i udbudsbetingelserne.

Bygherre skal gøre opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 8. april 2022 (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien.

Bygherre kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan bygherre anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold. Det er i den forbindelse bygherres opfattelse, at ansøger/tilbudsgiver er nærmest til at kende egne ejerforhold og egne samarbejdspartnere, og derfor også er nærmest til at dokumentere fraværet af de omstændigheder, der er omfattet af Forordningens artikel 5k.

Bygherre forbeholder sig retten til at afvise tilbudsgivere, som ikke underskriver den vedlagte tro- og loveerklæring.

En deltager, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3 og § 136 eller i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (2) og (6), vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022