Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 649461-2022

23/11/2022    S226

Polen-Brwinów: Tragbare Computer

2022/S 226-649461

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brwinów
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013269203
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk
E-Mail: halina.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.brwinow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.74.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym**), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarki, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 418 059.82 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
30213300 Tischcomputer
39162100 Lehrmittel
48931000 Schulungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym**), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarki, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. 2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów. 3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Dostawy należy dokonać do:

a) Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, ul. Żwirowa 16, 05-840 Brwinów:

- komputer All in One – 44 szt.

- monitor dotykowy – 3 szt.

- laptop – 5 szt.

- tablet – 3 szt.

- drukarka laserowa – 5 szt.

- zestaw klocków do nauki programowania – 10 szt.

- pakiet oprogramowania biurowego – 40 szt.

b) Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11, 05-840 Brwinów:

- komputer All in One – 46 szt.

- drukarka laserowa – 1 szt.

c) Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy:

- komputer All in One – 38 szt.

- zestaw robotów do nauki programowania – 9 szt.

d) Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie, ul. Szkolna 39, 05-807 Żółwin:

- komputer All in One – 20 szt.

- laptop – 20 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 162-460546
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FHU HORYZONT Krzysztof Lech
Nationale Identifikationsnummer: 6851656241
Postanschrift: ul. 11 Listopada 21
Ort: Gorlice
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-300 Gorlice
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 418 059.82 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 651 776.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/11/2022