TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 649532-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Hillerød: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2022/S 226-649532

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Frederiksborg afd. 023-0 Klostergården, v. forretningsfører Lejerbo
CVR-nummer: 26770750
Postadresse: Klostervej 1. mfl.
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Gertsen
E-mail: lge@lejerbo.dk
Telefon: +45 30845265
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejerbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentreprise vedr. helhedsrenovering af afd. 023-0 Klostergården, Lejerbo, beliggende i Hillerød, DK.

Sagsnr.: TN540637A
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Byggesagen omhandler alle nødvendige arbejder i forbindelse med helhedsrenovering af 78 almene boliger, i Lejerbo afd. 023-0 Klostergården, Klostervej, Hillerød. Renoveringen omfatter en helhedsrenovering støttede af landsbyggefonden.

Byggesagen og det samlede udbudsmaterialet er tilgængeligt på Byggeweb, udbud - TN540637A

Boligerne er opført i 3 etager og er bygget i 1950’erne efter projekt udført af arkitekt K. Almer Nielsen. De 78 boliger er fordelt på 4 blokke.

Byggesagen omfatter i hovedtræk følgende arbejder samt følgearbejder på boliger, bebyggelse og udearealer i en almen bebyggelse i Hillerød.

Udskiftning af tag, vinduer og døre. Efterisolering af gavle ved skalmuring. Ombygning af 12 boliger til tilgængelighed, og herunder etablering af elevator. udskiftning af varmeinstallationer, herunder stigerør, radiatorer mm.

Opgaven udføres i hovedentreprise i etaper.

Tildelings kriterier er "økonomisk mest fordelagtigt bud".

Der prækvalificeres 5 firmaer til at afgive bud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Afd. 023-0 Klostrgården.

Klostervej 1-5 (ulig nr.) og 16-24 (lige nr), 3500 Hillerød.

Matrikel: 28ag, 28ah, 28u, 28z, 28æ

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byggesagen omhandler alle nødvendige arbejder i forbindelse med helhedsrenovering af 78 almene boliger, i Lejerbo afd. 023-0 Klostergården, Klostervej, Hillerød. Renoveringen omfatter en helhedsrenovering støttede af landsbyggefonden.

Boligerne er opført i 3 etager og er bygget i 1950’erne efter projekt udført af arkitekt K. Almer Nielsen. De 78 boliger er fordelt på 4 blokke.

Byggesagen omfatter i hovedtræk følgende arbejder samt følgearbejder på boliger, bebyggelse og udearealer i en almen bebyggelse i Hillerød.

Bebyggelsen er beboet under renoveringen.

• Udskiftning af tag, til nyt m. fast undertag

• Efterisolering af tagrum, inkl. hævelse af gangbro

• Gavl isolering med isolering og helstens skalmur

• Omfugning af øvrige facader

• Udskiftning af vinduer

• Udskiftning af vinduesparti m. altandør til altanen

• Udskiftning af opgangsdøre/facadedøre

• Udskiftning af centralvarmesystem/herunder Nye radiatorer, samt stigerør og rørføringer

• Ombygning af 12 boliger til tilgængelighedsboliger, herunder etablering af ny elevator. Dette omfatter én blok, bestående af to opgange, og herunder tilsammen 12 boliger, til

• Have-, kloak- og belægningsarbejder

Opgaven udføres i hovedentreprise i etaper.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: 2.A Beboerhåndtering / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: 2. B Byggeplads / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Som en forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet og prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende tre mindstekrav til økonomisk og finansielkapacitet:

Gennemsnitlig nettoomsætning over de seneste 3 regnskabsår: 50. mio. DKK

Gennemsnitlig egenkapital over de sidste 3 regnskabsår: 4. mio. DKK

Gennemsnitlig soliditetsgrad over de sidste 3 regnskabsår: 25 %

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet og prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Det er et mindstekrav, at ansøgeren inden for de sidste fem år har udført mindst 2 opgaver, der omfatter renovering af etageboligbyggeri, udført i hovedentreprise. Hvor entrepriseudgiften har været minimum 30 mio. kr. ekskl. moms., for hver af de to sager.

Referencen må ikke være ældre end 5 år på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet ikke må være afleveret for mere end 5 år siden på ansøgningstidspunktet.

Lejerbo vil udvælge fem ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, blandt de ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens del II.2.9 og ESPD’ets del V.

Hvis der er flere end fem egnede ansøgere, vil Lejerbo udvælge de fem bedst egnede ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på baggrund af en vurdering af:

• I hvor høj grad referencerne er sammenlignelige med nærværende renoveringsopgave

• I hvor høj grad referencerne viser lign. renoveringsopgave af etageboliger

• I hvor høj grad referencerne viser lign. renoveringsarbejder uden genhusning, hvor der er beboere i boligerne under renoveringsarbejderne.

• I hvor høj grad referencerne viser erfaring med beboer- og/eller brugerhåndtering

Der henvises ligeledes til udbudsbetingelserne pkt. 5.1

Ved ”sammenlignelige” opgaver forstås opgaver, der omfatter renovering af etageboligbyggeri, udført i stor- eller hovedentreprise for en almen bygherre, som omfatter opgaver som udskiftning af tage, gavl og skalmur, ombygning af lejligheder, etablering af nye køkkener og bad samt udskiftning af gulve, døre og vinduer, og hvor boligerne er delvist beboede i udførelsesperioden med deraf følgende fokus på beboerhåndtering.

Bedømmelsen foretages på grundlag af ansøgernes oplysninger i vedlagte referencer.

I bedømmelsen indgår ikke kun antallet af referencer men i højere grad den enkelte references relevans i forhold til den udbudte opgave.

Vedlægger en ansøger mere end 5 referencer inkl. de 2 referencer, der skal vedlægges til opfyldelse af mindstekravene, vil Lejerbo alene se på de første 5 referenceprojekter vedlagt ansøgningen.

Der henvises til udbudsbetingelserne, vedlagt udbud på byggeweb TN540637A. Heraf fremgår en uddybelse af udvælgelseskriterier ifm. udvælgelse af bedst egnet ansøger, der vil blive opfordret til at afgive bud.

Den frivillige udelukkelsesgrund om konkurs er gældende for nærværende udbud.

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af en af udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgningen vil heller ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises generelt til det samlede udbudsmateriale, hvoraf optioner vil fremgå.

Optioner er som følger:

- Vinduesplade i laminat

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Byggeweb nr.: TN540637A - Renovering af afd. 023-0 Klostergården

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Krav til ESPD beskrevet i udbudsbetingelser samt i ESPD, begge uploadet på byggeweb

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnitlig nettoomsætning over de seneste 3 regnskabsår: 50. mio. DKK

Gennemsnitlig egenkapital over de sidste 3 regnskabsår: 4. mio. DKK

Gennemsnitlig soliditetsgrad over de sidste 3 regnskabsår: 25 %

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, stiller Lejerbo en række mindstekrav til ansøgerne:

Ansøgeren skal erklære under ESPD’ens del IV, pkt. α, at ansøger opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen.

Gennemsnitlig nettoomsætning over de seneste 3 regnskabsår: 50. mio. DKK

Gennemsnitlig egenkapital over de sidste 3 regnskabsår: 4. mio. DKK

Gennemsnitlig soliditetsgrad over de sidste 3 regnskabsår: 25 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet og prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Det er et mindstekrav, at ansøgeren inden for de sidste fem år har udført mindst 2 opgaver, der omfatter renovering af etageboligbyggeri, udført i hovedentreprise. Hvor entrepriseudgiften har været minimum 30 mio. kr. ekskl. moms., for hver af de to sager.

Referencen må ikke være ældre end 5 år på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet ikke må være afleveret for mere end 5 år siden på ansøgningstidspunktet.

Lejerbo vil udvælge fem ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, blandt de ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens del II.2.9 og ESPD’ets del V.

Hvis der er flere end fem egnede ansøgere, vil Lejerbo udvælge de fem bedst egnede ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på baggrund af en vurdering af:

• I hvor høj grad referencerne er sammenlignelige med nærværende renoveringsopgave

• I hvor høj grad referencerne viser lign. renoveringsopgave af etageboliger

• I hvor høj grad referencerne viser lign. renoveringsarbejder uden genhusning, hvor der er beboere i boligerne under renoveringsarbejderne.

• I hvor høj grad referencerne viser erfaring med beboer- og/eller brugerhåndtering

Der henvises ligeledes til udbudsbetingelserne pkt. 5.1

Ved ”sammenlignelige” opgaver forstås opgaver, der omfatter renovering af etageboligbyggeri, udført i stor- eller hovedentreprise for en almen bygherre, som omfatter opgaver som udskiftning af tage, gavl og skalmur, ombygning af lejligheder, etablering af nye køkkener og bad samt udskiftning af gulve, døre og vinduer, og hvor boligerne er delvist beboede i udførelsesperioden med deraf følgende fokus på beboerhåndtering.

Bedømmelsen foretages på grundlag af ansøgernes oplysninger i vedlagte referencer.

I bedømmelsen indgår ikke kun antallet af referencer men i højere grad den enkelte references relevans i forhold til den udbudte opgave.

Vedlægger en ansøger mere end 5 referencer inkl. de 2 referencer, der skal vedlægges til opfyldelse af mindstekravene, vil Lejerbo alene se på de første 5 referenceprojekter vedlagt ansøgningen.

Der henvises til udbudsbetingelserne, vedlagt udbud på byggeweb TN540637A. Heraf fremgår en uddybelse af udvælgelseskriterier ifm. udvælgelse af bedst egnet ansøger, der vil blive opfordret til at afgive bud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, stiller Lejerbo en række mindstekrav til ansøgerne:

Besvarelse af teknisk og faglige formåen varetages ikke i ESPD’et, men ønskes besvaret ved at der vedlægges selvstændigt upload af referencer.

• Det er et mindstekrav, at ansøgeren inden for de sidste fem år har udført mindst 2 opgaver, der omfatter renovering af etageboligbyggeri, udført i hovedentreprise. Hvor entrepriseudgiften har været minimum 30 mio. kr. ekskl. moms., for hver af de to sager.

Referencen må ikke være ældre end 5 år på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet ikke må være afleveret for mere end 5 år siden på ansøgningstidspunktet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. AB18 med fravigelser og tilføjelser

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 71405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022