TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 649603-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Rødovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 226-649603

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
E-mail: msu@publicure.dk
Telefon: +45 20155598
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rødovre Kommunes indkøb af ERP-system på SKI 02.19.

Sagsnr.: 301440
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rødovre Kommunes indkøb af ERP-system på SKI 02.19.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 23 355 134.31 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af ERP-system på SKI 02.19, der inkluderer nedenstående FORM funktionaliteter.

67.50 Økonomi

67.50.07 Myndighedsbudgettering

67.50.07.05 Budgetforudsætninger

67.50.07.10 Budgetudarbejdelse

67.50.07.25 Anlægsbudgetter

67.50.07.27 Lønbudgetter

67.50.07.30 Institutionsbudgetter

67.50.10 Økonomisk orientering

67.50.10.05 Finansielle orienteringer

67.50.10.10 Økonomiske nøgletal

67.50.10.25 Kasse- og regnskabsregulativ

67.50.10.30 Kontoplan

67.50.15 Finansiel controlling

67.50.15.05 Finansiel opfølgning af budgetter

67.50.15.10 Finansiel ledelsesinformation og rapporter

67.50.18 Kreditor- og debitoradministration

67.50.18.10 Kreditoradministration

67.50.18.20 Debitoradministration

67.50.24 Kontoafstemning og omkontering

67.50.24.05 Kontoafstemning

67.50.24.10 Omkontering

67.50.24.15 Afskrivning

67.50.25 Regnskab

67.50.25.05 Årsregnskab

67.50.25.10 Perioderegnskaber

67.50.25.20 Anlægsregnskab

67.50.25.25 Tilskudsregnskab

67.50.35 Økonomisupport

67.50.35.05 Rådgivning og vejledning om økonomi og regnskab

67.50.40 Økonomiske autorisationer og bemyndigelser

67.50.40.10 Anvisningsbemyndigelse

67.50.45 Kasse og likviditet

67.50.45.05 Kasse

67.50.45.10 Likviditet

67.50.50 Låneadministration

67.50.50.05 Lån

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rødovre Kommunes behov for SKI's standardoptioner er opgjort nedenfor:

Opbevaring af kundens data.

Arkivering: 1 gang.

Aflevering til Danmarks Statistik: I gang om året.

Ledelsesinformation: 1 gang om måneden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Rødovre Kommune foretager direkte tildeling gennem SKI aftale 02.19.

Tildelingen gennemføres i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4.

Betingelserne for at gennemføre en direkte tildeling, er fraværet af Kommunens behov for tilbudsgivernes ekstraordinære tilpasning af ydelsen.

Tilpasningsmulighederne er i rammeaftalen kategoriseret som følger:

a) Budgetsikkerhed - Kommunen har ikke er et særligt behov for budgetsikkerhed, herunder fast afregning, eller afregning inden for en bevillingsmæssig hjemmel til anskaffelse godkendt forud for iværksættelsen af tildelingsproceduren.

b) Specialtilpasning - Kommunen har ikke et behov for tilpasning på de oplistede kategorier, herunder

I. overtagelse.

II. option på exitproces.

III. uddannelse.

IV. servicemål.

V. integrationskomponenter.

c) Forretningsprocesser – Kommunen har ikke et specifikt eller konkret behov for understøttelse af it-service funktionaliteter, der ikke allerede følger af beskrivelserne i de identificerede services.

d) Sikkerhed – Kommunen har ikke et behov for skærpede krav til sikkerhed, som går ud over hvad der fremgår af Bilag C leveringsaftalens, punkt 7.1 – Sikkerhed.

Det er på baggrund af ovenstående Kommunens samlede vurdering, at indkøbet kan foretages ved direkte tildeling i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4, punkt 2.1.

Rødovre Kommune finder derfor, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 009-016646

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 23 355 134.31 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten forventes indgået efter den i klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2 angivne frist.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til § 7, stk. 3, i Lov om Klagenævnet for Udbud:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet

eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en

udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i

Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022