The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 649810-2021

20/12/2021    S246

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

2021/S 246-649810

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TEHNIChESKI UNIVERSITET
National registration number: 831917834
Postal address: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Donka Kirilova Simeonova
E-mail: dsimeonova@tu-sofia.bg
Telephone: +359 29653906
Internet address(es):
Main address: www.tu-sofia.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на ... продължава в Раздел VI: Допълнителна информация

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

По всяка обособена позиция:

• Доставеното оборудване трябва да бъде ново, оригинално (т.е. да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.

• Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България).

• Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 41 273.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
32420000 Network equipment
32510000 Wireless telecommunications system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката по обособена позиция 2 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на на системи за комуникации и резервирано захранване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Структурна Кабелна Система (СКС) за лабораторията и сървърното помещение, включително 19“ шкаф за активното оборудване.

• Активно мрежово оборудване, безжична мрежа и мобилна комуникация с „пасарелката“

• Резервирано захранване с акумулатори (UPS) и генератор

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 173-451051
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 24642
Lot No: 2
Title:

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: КОНТРАКС АД
National registration number: 175415627
Postal address: ул. "Тинтява" № 13
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1113
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 500.00 BGN
Total value of the contract/lot: 41 273.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

продължение от Раздел II.1.1) Наименование... нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021