Supplies - 649810-2021

20/12/2021    S246

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2021/S 246-649810

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Донка Кирилова Симеонова
Електронна поща: dsimeonova@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29653906
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на ... продължава в Раздел VI: Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

По всяка обособена позиция:

• Доставеното оборудване трябва да бъде ново, оригинално (т.е. да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.

• Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България).

• Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 41 273.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
32420000 Мрежово оборудване
32510000 Система за безжична телекомуникация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция 2 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на на системи за комуникации и резервирано захранване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Структурна Кабелна Система (СКС) за лабораторията и сървърното помещение, включително 19“ шкаф за активното оборудване.

• Активно мрежово оборудване, безжична мрежа и мобилна комуникация с „пасарелката“

• Резервирано захранване с акумулатори (UPS) и генератор

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 173-451051
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 24642
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/12/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: КОНТРАКС АД
Национален регистрационен номер: 175415627
Пощенски адрес: ул. "Тинтява" № 13
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 273.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

продължение от Раздел II.1.1) Наименование... нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/12/2021