Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 650019-2022

Afficher la vue résumée

Submission deadline has been amended by:  695623-2022
23/11/2022    S226

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

2022/S 226-650019

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: Al. Gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ARKADIUSZ DREWNIAK
E-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl
Faks: +48 261814085

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: Al. gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: Al. gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba do kontaktów: Michał Majewski
E-mail: m.majewski@akademia.mil.pl
Tel.: +48 261813911

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: Al. gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Punkt Podawczy ASzWoj budynek nr 52 – Biuro Przepustek
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl
Tel.: +48 261813780
Adres internetowy: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej ..dla zadania:„Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL911 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 450 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium-(dla wykonawców dopuszczonych do drugiego etapu postepowania, przy składaniu oferty) w wysokości 80 000 000 brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 62 1130 1017 0020 1546 2290 0001 w Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie znaku sprawy: ASzWoj-PK-ZZP-261.54.2022.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji / poręczenia, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 – 4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci papierowej razem z ofertą.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji / poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą.
9. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
10. Treść gwarancji / poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
11. Gwarancja / poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu pocztowego na który zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy pzp.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na etapie składania wniosków komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście lub przez posłańca:
2) lub za pośrednictwem Platformy na adres:

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Arkadiusz DREWNIAK, e-mail: a.drewniak@akademia.mil.pl.

4) Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta
i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego

na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” (https://akademiamil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=akademiamil&USER_MENU_HOVER=publicFilesList).

5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania na Platformie Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

7) Przed upływem terminu do składania wniosków Wykonawca może zadawać pytania do treści Zaproszenia, ogłoszenia za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowanie do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkowania w zakładce „Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia, ogłoszenia.
9) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania wniosku.
10) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9 przedłuża termin składania wniosków o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia wniosków.
11) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie wpłynął w terminie, o który mowa w ust. 9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zaproszenia oraz obowiązku przedłużania terminu składnia wniosków.
12) Przedłużenie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 10, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
13) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania wniosków zmienić treść Zaproszenia, ogłoszenia.
14) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
15) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
-podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
16) Po upływie terminu składania wniosków, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane są między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”.
Wymagania techniczne dotyczące możliwości korzystania z Platformy Zamawiającego:
1. Wszyscy Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić
do postępowania na Platformie poprzez funkcję „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
2. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać
co najmniej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
56 KB/s;
2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
3) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową: Chrome; Mozilla Firefox;
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy
należy użyć formatu XAdES. W takiej sytuacji należy załączyć oddzielny plik
z podpisem (w takiej sytuacji Wykonawca winien upewnić się, że załącza oba pliki,
tj. plik z treścią dokumentu oraz plik z podpisem elektronicznym).
3) Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
4. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików
o wielkoścido 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data "- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
7. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
8. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
2. Wniosek musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, ogłoszeniu.
3. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim.
4. Wniosek powinien składać się z:
1) wniosku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia;
2) dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII Zaproszenia.
3) w przypadku, gdy wniosek zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów
– zgodnie z zapisami ust. 5;
4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa, zawierający w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie określonej powyżej;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej,
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielone od pozostałej (jawnej) części wniosku.
6. Wniosek sporządzana jest w języku polskim, w formie elektronicznej, jako formularz elektroniczny wypełniany poprzez Platformę, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, pod rygorem nieważności (istnieje możliwość podpisania jej poprzez Platformę) lub w formie pisemnej podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym, w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – przez tą osobę, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale, lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osoby uprawnione przez wszystkich wykonawców
7. Wymagania formalne dotyczące składanych elektronicznie w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów:
1) wniosek składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
2) w przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej;
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b , dokonuje notariusz lub:
- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotycz.
3) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VII ust. 1 pkt 8, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa:
a) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania dokumentem w postaci papierowej.
4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 8, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) w przypadku pełnomocnictwa– mocodawca.
d) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy
w zakresie dokumentu, który go dotyczy.
8. Wniosek wspólny.
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja
i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do wniosku i zawierać
w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
3) Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony
w sposób określony w rozdz. VII ust. 1 pkt. 8.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa rozdziale V.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do postępowania (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających wniosek wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej samodzielnie wypełnia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności wymienionych w Rozdziale V ust.1-4, na formularzu - załącznik nr 2 do Zaproszenia.
6) Oświadczenia lub formularze, sporządzone zgodnie z załączonymi do Zaproszenia wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego,
w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucz się wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 405 ust. 2 pkt.3 Pzp
1) którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku
do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) tj. :
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku
do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1):
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów
z siedzibą w Rosji;
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa
w pkt 1 niniejszego ustępu
lub
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2) niniejszego ustępu
5.Jeżeli wykonawca zamierza, powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotami udostępniającymi zasoby, warunek braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie przesłanek wymienionych w ust. 2 i 3, winien spełnić każdy z podwykonawców w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia.
6.W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający odrzuca ofertę. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).
7.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający wymaga złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębny wniosek, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do Zaproszenia;
3) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do Zaproszenia.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i spełniających wymagania Zamawiającego na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia;
Zgodnie z powyższym wykazem Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku wymagane dokumenty:
- Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności;
-Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
-Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
-Świadectwo/zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO;
- Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
5) wykaz wykonanych usług o wartości i zakresie wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 b Zaproszenia, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do Zaproszenia;
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego- załącznik nr 6 do Zaproszenia;
7) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zaproszenia;
8) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności wymienionych w rozdziale V ust.3 i 4, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Zaproszenia.
9) aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” (zgodnie zart. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 742, z 2022 r. poz 655
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszym Zaproszeniem do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V Zaproszenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” (zgodnie zart. 55 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 742, z 2022 r. poz 655);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
a) zdolność techniczna:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę o wartości co najmniej 5 mln zł: polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwiązania techniczne dla budynku i/lub pomieszczeń kancelarii tajnych oraz innych pomieszczeń zapewniające poziom zabezpieczenia miejsca – „poziom III”) z niezbędną infrastrukturą techniczną o kubaturze min. 20 000 m3 oraz złoży dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.
-przez 1 umowę Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie,
Uwaga.
− Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 4 lit. a) jeśli wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za  podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
− Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 
− W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres i wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.
− Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
b) zdolność zawodowa
-dysponuje do wykonania zamówienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5-letnim doświadczeniem posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, aktualne zaświadczenie
o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
-dysponuje do wykonania zamówienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim doświadczeniem posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo/zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- dysponuje do wykonania zamówienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim doświadczeniem posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, świadectwo/zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
- dysponuje do wykonania zamówienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim doświadczeniem posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, świadectwo/zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, aktualne zaświadczenie
o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
- dysponuje do wykonania zamówienia minimum 1 (jednym) projektantem z 5 letnim doświadczeniem posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, świadectwo/zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
c) Wykonawca musi posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” oraz spełnia w tym zakresie wymagania wynikające z postanowień Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”-zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zaproszenia.
- posiada akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” na podstawie art. 48 Ustawy.
3.Warunki udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających, o których mowa w ust.2 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
1) co najmniej od lidera konsorcjum oraz podmiotu innego niż lider, jeżeli zakres jego udziału w realizacji przedmiotu umowy wymagać będzie przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE- w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 lit. A ;
2) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunek samodzielnie - w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4 lit. A ;
3) co najmniej od lidera konsorcjum oraz podmiotu innego niż lider, jeżeli zakres jego udziału w realizacji przedmiotu umowy wymagać będzie przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE- w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4 lit. C
4) co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie - w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4 lit. B.
4.Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ASzWoj-PK.ZZP.261.54.2022
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.12.2022 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.11.2022