Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 650074-2022

23/11/2022    S226

Pologne-Legnica: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2022/S 226-650074

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Numéro national d'identification: IM.RZP.271.6.1.36.2022
Adresse postale: Plac Słowiański 8
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Violetta Piwońska
Courriel: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Téléphone: +48 767212322
Fax: +48 767212325
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.um.bip.legnica.eu
Adresse du profil d’acheteur: www.um.bip.legnica.eu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” -POWTÓRKA

Numéro de référence: IM.RZP.271.6.1.36.2022
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” w szacowanej ilości 11 336 MWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.0.1385 - t.j.), rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2026 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 503) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09000000 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Legnica

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” w szacowanej ilości 11 336 MWh, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.0.1385 - t.j.), rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2026 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 503) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury - zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW- Rozdział 2 SWZ zawierającym: lokalizację punktów odbioru energii elektrycznej, ilość punktów odbioru i przewidywany/ szacowany pobór energii elektrycznej.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Na podstawie art 138 ust 2 pkt 1) ustawy Pzp - wstępne ogłoszenie informacyjne 2022/S 027-068749 z dnia 08.02.2022r.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 204-577751
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica” -POWTÓRKA

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8) uPzp - tj. możliwość zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej, o których mowa w załączniku nr 1, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10 % punktów odbioru energii,

2. Zamawiający żąda by Wykonawca, wykonał zamówienie siłami własnymi w 100 %.

3.Zamawiający wymaga wadium w wysokości 40 000 PLN.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt XI. ppkt. B.2. IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt XI. ppkt. B.2. IDW - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp oraz podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/11/2022