TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 650408-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Vodskov: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 226-650408

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37 27 16 16
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Boye Mortensen
E-mail: Lars.mortensen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25204870
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3147b04-de9f-4ade-930a-5acc1edae12d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3147b04-de9f-4ade-930a-5acc1edae12d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3147b04-de9f-4ade-930a-5acc1edae12d/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havvandsvarmepumpe

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FIDIC Engineer i forbindelse med Projektet ”Sea water heat pump – lot 1 Heat pump and technical installations”.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med det igangværence projekt: ”Sea water heat pump – lot 1 Heat pump and technical installations”, skal Nordjyllandsværket A/S udpege en ”Engineer”, som skal tilknyttes til byggeriet. Nærværende udbud drejer som om opgaven som "Engineer" i henhold til den indgåede ”FIDIC 2017 Yellow Book”. Nordjyllandsværket A/S bliver en aktiv bygherre igennem hele projektet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71336000 Ingeniørmæssig støttevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det igangværence projekt: ”Sea water heat pump – lot 1 Heat pump and technical installations”, skal Nordjyllandsværket A/S udpege en ”Engineer”, som skal tilknyttes til byggeriet.

Nærværende udbud drejer som om opgaven som "Engineer" i henhold til den indgåede ”FIDIC 2017 Yellow Book”.

Det bemærkes, at I den indgåede kontrakt for projektet ”Sea water heat pump – lot 1 Technical installations”, er Engineers rolle tilpasset, da Nordjyllandsværket A/S i forbindelse med gennemførelsen bliver en aktiv Bygherre i væsentligt større grad end hvad der er "normalen" i et FIDIC 2017 Yellow Book projekt. Det er denne tilpassede Engineer rolle, der udbydes i nærværende udbud

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene til egnethed i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3), vil Ordregiver udvælge de 5 bedst egnede ansøgere på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøger med de mest relevante, sammenlignelige referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4) (Jo mere relevant og sammenlig, jo bedre). Det vægter i den forbindelse yderligere positivt, hvis ansøger har opereret som FIDIC Engineer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.B oplyse ansøgers egenkapital i de tre seneste, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger i det seneste, afsluttede og reviderede regnskabsår har haft en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets Del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet).

- Kontraktværdi

- Start- og slutdato

- Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset om ansøger er én virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Annsøger skal inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen have mindst 1 reference, der illustrerer erfaring med lignende opgaver, jf. udbudsbekendtgørelens punkt II.2.4).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet, jf. punkt I.3). ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V:

- Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

- Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen.

- Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

- Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen, jf. punkt III.1.2).

- Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen, jf. punkt III.1.3).

-Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. punkt II.2.9).

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Nordjyllandsværket A/S dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12, sidste pkt. Nordjyllandsværket A/S forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Nordjyllandsværket A/S vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes afsnit 18.

Al kommunikation med Nordjyllandsværket A/S om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver fra kl. 09:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere/tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022