Dostawy - 6506-2018

09/01/2018    S5

Polska-Miastko: Lampy i oprawy oświetleniowe

2018/S 005-006506

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miastko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL63
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Ferenc
E-mail: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl
Tel.: +48 598570773
Faks: +48 598572368
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.miastko.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.miastko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Miastko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL63
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1
Miejscowość: Miastko
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Ferenc
Tel.: +48 598570773
E-mail: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl
Faks: +48 598572368
Kod NUTS: PL636 Not specified
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miastko.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko

Numer referencyjny: WRG.271.12.2017.IF
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z rozmieszczeniem 1757 opraw oświetleniowych LED wraz z osprzętem i uzupełniającymi materiałami instalacyjnymi na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy i miasta Miastko poprzez demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż opraw objętych przedmiotem zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie m. Miastko i Pasieka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL636 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciągi komunikacyjne (ulice, drogi) i ogólnodostępne przestrzenie publiczne na terenie miejscowości Miastko i Pasieka, gm. Miastko.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w ramach dostawy:

1) Wymiana 1203 opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej z zaprogramowaną przed zainstalowaniem redukcją mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej, przy czym zastosowane oprawy nie przekroczą 57,17 kW łącznej mocy zainstalowanej;

2) Montaż 36 szt. liczników czasu pracy w szafkach oświetleniowych;

3) Wymiana 547 szt. wysięgników we wszystkich lokalizacjach za wyjątkiem słupów stalowych ocynkowanych z dostosowaniem pozostałych stanowisk słupowych - w razie konieczności - do obliczonej sytuacji oświetleniowej (w tym przypadku należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniej oprawy z uchwytem, który umożliwia zastosowanie odpowiedniego kąta dla oprawy lub wymianę wysięgnika);

4) Montaż instalacji zasilającej oprawy poprzez:

a) Wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,

b) Wymianę przewodów kablowych w słupach;

5) Utylizacja zdemontowanego materiału lub przekazanie właścicielowi w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku;

6) Kompensacja mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponadumownego poboru energii biernej;

7) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych;

8) Wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych, dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej;

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno - użytkowych - wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia efektu ekologicznego w następującym zakresie:

1) Zużycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym niż 205955,00 kWh rocznie;

2) Ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 242,99 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 59,1 %,

— udokumentowane sporządzonym raportem (wg. wzoru w zał. nr 6 do umowy) za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego począwszy od raportu za 2018 r do roku 2023 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.04.00-22-0004/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium - zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie po 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na każdą spośród określonych części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciągi komunikacyjne (drogi) i ogólnodostępne przestrzenie publiczne na terenie gm. Miastko w miejscowościach określonych w poz. 3.1.2.1. siwz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy planowany do wykonania obejmuje:

1) Wymiana 554 opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej z zaprogramowaną przed zainstalowaniem redukcją mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej, przy czym zastosowane oprawy nie przekroczą 26,08 kW łącznej mocy zainstalowanej;

2) Montaż 70 szt. liczników czasu pracy w szafkach oświetleniowych;

3) Wymiana 494 szt. wysięgników we wszystkich lokalizacjach za wyjątkiem słupów stalowych ocynkowanych z dostosowaniem pozostałych stanowisk słupowych - w razie konieczności - do obliczonej sytuacji oświetleniowej (w tym przypadku należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniej oprawy z uchwytem, który umożliwia zastosowanie odpowiedniego kąta dla oprawy lub wymianę wysięgnika);

4) Montaż instalacji zasilającej oprawy poprzez:

a) Wymianę przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,

b) Wymianę przewodów kablowych w słupach;

5) Utylizacja zdemontowanego materiału lub przekazanie właścicielowi w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku;

6) Kompensacja mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponadumownego poboru energii biernej;

7) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych;

8) Wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla przęseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej;

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno - użytkowych - wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia efektu ekologicznego w następującym zakresie:

1) Zużycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie większym niż 93953,00 kWh rocznie;

2) Ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niż 101,77 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o nie mniej niż 57,0 %,

— udokumentowane sporządzonym raportem (wg. wzoru w zał. nr 6 do umowy) za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego począwszy od raportu za 2018 r do roku 2023 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10,04,00-22-0004/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium - zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie po 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na każdą spośród określonych części zamówienia, na które wykonawca zamierza złożyć ofertę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że:

1) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla Części 1 zamówienia: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mogą być niższe niż suma kwot środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich części wskazanych w ofercie;

2) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Dla Części 1 zamówienia: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż suma kwot gwarancyjnych wszystkich części wskazanych w ofercie.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wymaganych wielkościach w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymagane powyżej określone sumy gwarancyjne.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania:

1) Iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo co najmniej jedną dostawę z rozmieszczeniem (instalacją/montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z rozmieszczeniem opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część o wartości nie mniejszej niż:

Dla Części 1 zamówienia: 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Dla Części 2 zamówienia: 150 000,00 PLN brutto (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) W zakresie skierowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) Minimum 2 osoby, posiadające następujące aktualne kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV na podstawie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E do 1 kV,

Uprawnienia do wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV na podstawie stosownego świadectwa ukończenia kursu wydanego przez ośrodek szkoleniowy,

b) Minimum 1 osobę, posiadająca następujące aktualne kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV na podstawie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego D do 1 kV,

Uprawnienia do wykonywania prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV na podstawie świadectwa ukończenia kursu w zakresie poleceniodowcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanego przez ośrodek szkoleniowy, oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia, w tym określone przez zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy - załącznik do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, (sala herbowa).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert w jawnej sesji dokona komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego. Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 86 Pzp, a informacje określone w ust. 5 zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1Pzp.

1.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowaniu, wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

1.4. Na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie również wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów pozwalających na ocenę zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w siwz:

1) Deklaracja zgodności dla znaku CE oraz certyfikat dla znaku ENEC dla opraw; 2)karty katalogowe, specyfikacje tech. inne dokumenty równoważne; 2) próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt., z każdego typoszeregu. 3. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów znajdują się w siwz. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania regulacji zawartej w art. 24aa Pzp, tzw. "procedury odwróconej).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w poz. 5 i 6. ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu i siwz w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu VI art. 179 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018