Tjenesteydelser - 651041-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Horsens: Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed

2022/S 226-651041

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fælles Service Center
CVR-nummer: 41636742
Postadresse: Prip Buus Vej 14
By: Horsens
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Uldbjerg
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faellesservicecenter.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee96ebd0-471c-4635-9010-13524dd1b439/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee96ebd0-471c-4635-9010-13524dd1b439/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ee96ebd0-471c-4635-9010-13524dd1b439/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælles Service Center er en tværsektoriel forening, der særligt understøtter kommuner og regioner i udbredelsen af telemedicinske løsninger og produkter til hjemmeforbrug. Fælles Service Center består af en række offentlige myndigheder, som fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag 12 - Medlemmer af Fælles Service Center. Alle anførte medlemmer kan anvende rammeaftalen.
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling vedrørende service- og logistikydelser for Fælles Service Center

II.1.2)Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fælles Service Center (FSC) udbyder rammeaftale om levering af driftsydelser, logistik- og serviceydelser i relation til FSCs drift af tværsektorielle telemedicinske forløb til borgere hos FSCs medlemmer. Der indgås rammeaftale med en (1) leverandør, så Leverandøren overtager opgaver og ansvar for opgaverne, der knytter sig til driftsydelser, logistik- og serviceydelser i forbindelse med FSCs drift af tværsektorielle telemedicinske forløb.

Dette skal ske ved, at FSC bestiller logistik- og serviceydelser fra leverandøren, når behovet opstår hos Fælles Service Centers medlemmer.

Leverandøren skal således:

- håndtere lager og assetregister,

- drive MDM (Mobile Device Management),

- disponere på vegne af FSC overfor leverandører af IT- og telemedicinske devices,

- pakke og klargøre diagnosespecifik telemedicinsk løsning,

- levere, opsætte og evt. oplære borger i anvendelse af telemedicinske løsning,

- udskifte og nedtage telemedicinsk løsning ved borger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48780000 Programpakke til systemadministration, datalagerstyring og indholdsforvaltning
51600000 Installation af edb- og kontorudstyr
60100000 Vejtransport
60161000 Pakketransport
79921000 Pakkerivirksomhed
79920000 Pakkerivirksomhed og beslægtede tjenesteydelser
79991000 Lagerstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fælles Service Center (FSC) varetager logistikopgaver på to (2) telemedicinske forløb og har pr. 01.11.2022 ca. 80 borgere i primært midtjyske kommuner, som er visiteret til et telemedicinsk forløb.

Det drejer sig om pilotafprøvning af 15 tablets til Telerehabilitering, der konfigureres af FSC og leveres til en medlemskommune, som udlåner tablets til borgere, der ikke har en tablet selv.

Derudover har FSC et samarbejde med fire (4) midtjyske kommuner om en afprøvning af fire (4) forskellige medicinteknologier, så borgere via teknologi kan få hjælp til at tage den rette medicin til rette tid. Projektet omtales i dagligdagen som ”Medicin til tiden”. Evalueringen af afprøvningen pågår, men der driftes forsat medicinteknologier mens evalueringen pågår. Efter evalueringen træffer FSC beslutning om, hvorvidt afprøvningen skal gå videre til storskala-implementering i flere kommuner.

De nuværende driftsopgaver i FSC er omfattet af Overtagelsesprojektet.

I forsommeren 2023 påbegyndes pilotafprøvning og senere fuld implementering af et telemedicinsk forløb til borgere med KOL i Midtjylland, kaldet TeleKOL. I en løbende implementering skal der forventeligt inkluderes 1250 borgere i det midtjyske område. Den endelige implementering forventes afsluttet i september 2024.

I forlængelse af implementeringen af det telemedicinske forløb til borgere med KOL, skal der også implementeres et telemedicinsk forløb til patienter med hjertesvigt, kaldet TeleHjerte. Årligt forventes ca. 400-500 borgere med ny-diagnosticeret hjertesvigt at blive tilbudt et telemedicinsk forløb. Rammeaftalen giver mulighed for, at samme ydelser kan leveres til medlemmerne i den syddanske landsdel.

FSC kan i rammeaftalens løbetid forventes at tildele nye opgaver til leverandøren i takt med, at der afprøves eller implementeres flere telemedicinske eller velfærdsteknologiske løsninger, hvor FSCs medlemmer har behov for understøttelse til drifts-, logistik- og serviceydelser.

Som en del af rammeaftalen, omfatter leverandørens ydelser et overtagelsesprojekt. Projektet omfatter leverandørens overtagelse af FSCs eksisterende lager med diverse telemedicinske devices, it-devices og øvrige assets samt overtagelse af eksisterende telemedicinske løsninger, som er i drift hos borgere, enten i eget hjem eller i anden form for plejebolig.

Leverandøren skal således som en del af overtagelsesprojektet håndtere overtagelse af eksisterende telemedicinske løsninger og overtage drift af disse i et MDM (Mobile Device Management), som stilles til rådighed af leverandøren, assetregistrering og levering af telemedicinske løsninger i form af nye klargjorte og pakkede telemedicinske løsninger; TeleKOL og TeleHjerte. Der er tale om en såkaldt overtagelsesleverance, hvor nyt udstyr leveres og opsættes og borger oplæres i anvendelse af dette indenfor milepælen fastsat i tidsplanen for overtagelsesprojektet.

Overtagelsesprojektet forventes gennemført med op til 20 borgere, i et aftalt ”rul”, hvor leverandøren på fastsatte køredage og efter kørelister besøger borgerne og foretager opsætning og oplæring af telemedicinsk løsning, TeleKOL.

Leverandøren får en nøglerolle i den daglige drift af de telemedicinske forløb. Leverandøren skal således håndtere bestillinger fra ca. 200 sundhedsfaglige i samtlige 19 kommuner og fra Region Midtjylland, og, alt afhængig af udviklingen i den syddanske landsdel, også fra sundhedsfaglige dér.

Fælles Service Center oplever et stigende behov for sine ydelser, hvorfor rammeaftalens regulering af udviklingsopgaver forventes anvendt. Henset til dette potentiale for at udbrede rammeaftalens ydelser til at omfatte telemedicinske løsninger til nye telemedicinske forløb, og muligheden for den syddanske landsdels anvendelse af rammeaftalen, fastsættes den maksimale samlede mængde af køb på rammeaftalen til den dobbelte volumen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Overtagelsesprojekt / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Fælles Service Center har ret til at forlænge Rammeaftalen op til to (2) gange, hver med en periode på seks (6) måneder. Rammeaftalen kan maksimalt løbe i 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, jf. punkt III, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere. Disse ansøgere opfordres til at afgive tilbud..

Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Fælles Service Center udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Fælles Service Center vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om ydelsen.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte rammeaftale vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer, jf. punkt III som ud fra Fælles Service Centers konkrete vurdering, vurderes at beskrive bedst egnethed i forhold til den udbudte ydelse.

Fælles Service Center lægger vægt på:

De leverede serviceydelser under referencerne, er sammenlignelige med ydelserne beskrevet i punkt II.1.4 og punkt II.2.4.

De leverede ydelser under referencerne afspejler den fagmæssige bredde, som ydelserne i punkt II.1.4 og punkt II.2.4 forudsætter.

Referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder.

De leverede ydelser under referencerne er gennemført i en kontekst svarende til den i punkt II.1.4 og punkt II.2.4. beskrevne.

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte alle ovenstående forhold.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der afholdes et indledende informationsmøde for samtlige interesserede leverandører.

Informationsmødet afholdes virtuelt den 5.12.2022, kl. 12.30 - 14.00.

Informationsmødet afholdes på dansk.

Tilmelding til informationsmøde kan ske via udbudssystemet.

Fælles Service Center yder ikke vederlag til deltagerne i udbudsprocessen herunder forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III skal oplyses. ESPD er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Grunde vedrørende straffedomme.

Punkt B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Fælles Service Center forpligtet til at udelukke Ansøger, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

Forhold vedrørende insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2.

Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3.

Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4.

Uretmæssig påvirkning af Fælles Service Centers beslutningsproces, jf. nr. 5.

Ubetalt offentlig gæld under 100.000 DKK, jf. nr. 6. Fælles Service Center påser oplysningen som afgivet under punkt B.

Såfremt en sammenslutning (eks. et konsortium) afgiver tilbud, skal dette oplyses under ESPD del II, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen udfylde et særskilt og for den enkelte deltager i sammenslutningen individuel ESPD i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

Ansøger bedes oplyse "Soliditetsgrad" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Egenkapitalen som danner grundlag for beregning af nøgletallet ”soliditetsgrad” skal af hensyn til ligebehandling af alle Ansøgere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 2 millioner DKK for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at Ansøger gennemsnitlig har haft en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt II.2.4. Se punkt II.2.9 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Fælles Service Center vil se bort fra referencer der er ældre.

For referencer med startdato, der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Fælles Service Center alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver), det drejer sig om.

Referencerne bedes indeholde følgende:

1. Beskrivelse af ydelsen/ydelserne med fokus på de elementer, som Ansøger mener gør referencen sammenlignelig med nærværende udbud.

Bemærk, at der ikke ønskes en løsningsbeskrivelse, men alene en beskrivelse af forhold, som Ansøger præsenterer og vurderer, gør referencen sammenlignelig, jf. punkt 2.4.

2. Beløb: Ydelsen/ydelsernes værdi i DKK, dvs. det beløb som referencens kunde har betalt for at få udført ydelsen/ydelserne.

3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste ydelse, der er anført under ”Beskrivelse”. Er ydelsen ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et.

4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, ligesom rammeaftalen indeholder en uddannelsesklausul.

Rammeaftalen indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser, sikkerhedskrav m.m.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 162-461385
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Fælles Service Center.

Fælles Service Center besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet.

Det er Ansøgers/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS.

I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Fælles Service Center, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Fælles Service Center at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Fælles Service Centers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato, som Fælles Service Center har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af eCertis. ECertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022