TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 651091-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Nakskov: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 226-651091

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet af 1944
CVR-nummer: 62313714
Postadresse: Tornskadevej 14
By: 4900 Nakskov
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4900
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Gøtzsche
E-mail: chwg@kubenman.dk
Telefon: +45 20570689
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bs1944.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Helhedsplan, BS1944 afd. 5 Rosnæs - Totalrådgiverudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører totalrådgivning vedr. realisering af Helhedsplan for BS44, Afdeling 5, Rosnæs, som er beliggende i det vestlige Nakskov på adresserne Lindevej 1-7, 2-44, Strandvej 24 A+B, Enehøjevej 57, 57A57B. Afdelingen består af 70 almene familieboliger og er fordelt på 2 til 4 værelsesboliger. De 70 almene familieboliger, som udgør Afdeling 5, Rosnæs, består af 22 rækkehuse opført i 1973 samt fire boligblokke med 48 boliger med kælder opført i 1958-1963. Afdelingen er oprindeligt opført af Nakskov Skibsværft som tjenesteboliger heraf navnene funktionærblokkene (Strandvej 24A-24B og Lindevej 1-7), pensionistboligerne (rækkehuse på Lindevej 2-44) samt blokkene på Enehøjevej (Enehøjevej 57-57B). Det samlede boligareal udgør 5.666 m2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 990 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af totalrådgiverkontrakten gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med §§ 61-66 i Udbudsloven. Der ydes ikke vederlag til tilbudsgiver for deltagelse i forhandling. Der afholdes som udgangspunkt ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver af forventeligt 2,5 timers varighed. Forhandlingsmødet vil foregå hos Ordregiver, Tornskadevej 14, 4900 Nakskov. Ordregiver forbeholder sig ret til at udvide forhandlingsforløbet med en eller flere forhandlingsrunder.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Det samlede forhandlingsforløb er beskrevet i udbudsbetingelserne afsnit 12.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 107-299501
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Helhedsplan, BS1944 afd. 5 Rosnæs - Totalrådgiverudbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dan-Project ApS
CVR-nummer: 13829284
Postadresse: Højrebygade 68
By: Søllested
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4920
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 990 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022