Dienstleistungen - 65123-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Suwałki: Photogrammetrische Dienstleistungen

2019/S 029-065123

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
Suwałki
16-402
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Pieczyński
E-Mail: piotr.pieczynski@wigry.org.pl
NUTS-Code: PL843

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wigry.org.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://wigry.org.pl/bip/index.htm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie wieloźródłowych danych teledetekcyjnych oraz ich analiza dla obszaru Wigierskiego Parku Narodowego z częścią zlewni jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/040-2/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz na ich podstawie wykonanie analiz środowiskowych niezbędnych do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Wigierskim Parku Narodowym. Dla pozyskania danych teledetekcyjnych oraz wykonania analiz wyznaczono dwa zasięgi przestrzenne opracowań: obejmujący obszar Wigierskiego Parku Narodowego o powierzchni 15 085,49 ha (150,9 km2) oraz obszar WPN powiększony o fragmenty obszaru zlewni bezpośredniej jeziora Wigry i obszaru zlewni badawczej Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Wigry (ZMŚP) - łącznie o powierzchni 15 827,68 ha (158,3 km2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72316000
72319000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego w granicach powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz na ich podstawie wykonanie analiz środowiskowych niezbędnych do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Wigierskim Parku Narodowym. Dla pozyskania danych teledetekcyjnych oraz wykonania analiz wyznaczono dwa zasięgi przestrzenne projektu: obejmujący obszar Wigierskiego Parku Narodowego o powierzchni 15 085,49 ha (150,9 km2) oraz obejmujący obszar WPN powiększony o fragmenty obszaru zlewni bezpośredniej jeziora Wigry i obszaru zlewni badawczej Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Wigry (ZMŚP) o powierzchni 15 827,68 ha (158,3 km2).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na cztery Etapy:

a) Przedmiotem Etapu 1 będzie opracowanie dokumentu opisującego szczegółowo: parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezbędnych do wykonania analiz, założenia przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonania poszczególnych analiz oraz parametry produktów wynikowych. Dokument opisujący szczegółowo metodykę prac jest niezbędny do rozpoczęcia dalszych etapów realizacji przedmiotu zamówienia.

b) Przedmiotem Etapu 2 będzie pozyskanie danych źródłowych, w tym: wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych, przeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych w celu pozyskania danych referencyjnych, pozyskanie danych archiwalnych.

c) Przedmiotem Etapu 3 będzie zbiór analiz mających na celu dostarczenie informacji w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych. Materiałem źródłowym niezbędnym do wykonania analiz, w zależności od zakresu tematycznego, są dane teledetekcyjne, dane terenowe, informacja przestrzenna z zasobów krajowych lub z zasobów Wigierskiego Parku Narodowego. Wynikiem analiz jest zasób informacji przestrzennej w postaci wektorowych oraz rastrowych danych GIS.

d) Przedmiotem Etapu 4 będzie opracowanie raportu z wykonania analiz, uwzględniający odstępstwa od szczegółowego planu prac przedstawionego w Etapie 1 oraz uzupełniający go o szczegóły dotyczące zastosowanych narzędzi, algorytmów, parametrów. Raport obejmie opis wyników analiz uwzględniający zastosowaną legendę, metody prezentacji, zakresy wartości itp. Wykonawca dostarczy również aplikacje do wyświetlania zdjęć ukośnych oraz do obsługi modelu 3D, przeprowadzi szkolenia i dokona implementacji wyników prac w systemie informatycznym Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 01/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp 2.4.4d - Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0012/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Uprawnienia do wykonywania usług lotniczych. Wykonawca wykaże, że jest uprawniony/ /lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania usług lotniczych lub operacji specjalistycznych zgodnie z ustawą z dnia 3.7.2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.), w zakresie objętym niniejszym zamówieniem tzn. do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii i/lub zgodnie 10/28 z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 z dnia 5.10.2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.Urz. UE L. 296 z 25.10.2012), lub w przepisach określonych w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.3.2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań użytkowania tych statków (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1993).

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych. Wykonawca wykaże, że posiada /lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, którym nadano klauzulę „Tajne” potwierdzone aktualnym Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5.8.2010 r. (Dz.U. z 2016 r poz. 1167 ze zm.) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) warunek musi być spełniony przez wszystkich członków konsorcjum realizujących zadania zarówno związane z wykonywaniem nalotów fotogrametrycznych, przechowywaniem, jak i przetwarzaniem materiałów zawierających informacje niejawne.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

1) Oferent wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania prac lotniczych:

a) co najmniej 2 samoloty przystosowane do pozyskania danych źródłowych zgodnie z warunkami zdefiniowanymi w OPZ;

b) sensory teledetekcyjne zapewniające pozyskanie danych lotniczych zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ, w tym:

— co najmniej 1 urządzenie: lotniczy skaner laserowy

— co najmniej 1 urządzenie: skaner hiperspektralny

— co najmniej 1 urządzenie: cyfrowa kamera termalna

— co najmniej 1 urządzenie: fotogrametryczna kamera lotnicza

— co najmniej 1 urządzenie: zespół czterech sprzężonych ze sobą kamer typu kadrowego przystosowanych do wykonywania zdjęć ukośnych

2) Oferent wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania pomiarów terenowy:

a) co najmniej 1 urządzenie: spektrometr do pomiarów terenowych o rozdzielczości spektralnej co najmniej 3 nm rejestrującym promieniowanie w zakresie spektralnym 350–2 500 nm

b) co najmniej 3 urządzeń: dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS z opcją pobierania poprawek w czasie rzeczywistym

c) co najmniej 1 urządzenie: bezkontaktowy czujnik promieniowania termalnego (pomiar temperatury radiacyjnej i termodynamicznej)

d) co najmniej 1 urządzenie: miernik chlorofilu

e) co najmniej 1 urządzenie: fluorymetr do weryfikacji chlorofilu

3) Oferent wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym do prac kameralnych (analizy teledetekcyjne)

a) co najmniej 1 urządzenie typu serwer danych

b) co najmniej 3 urządzeń typu stacje robocze

c) co najmniej 1 zestaw programów służących do: przetwarzania zobrazowań hiperspektralnych, przetwarzania i klasyfikacji chmury punktów, przetwarzania zdjęć do postaci fotogrametrycznej, analizy i klasyfikacji pikselowej danych, analizy i klasyfikacji obiektowej danych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN,

2) Zamawiający wymaga aby był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania danych lotniczych oraz ich przetwarzania, jak również wykonywania niezbędnych pomiarów terenowych i prac analitycznych, w szczególności dotyczących analizy i detekcji roślinności w ekosystemach nieleśnych i leśnych.

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej po jednej usłudze dla każdego z zakresów wymienionych w punktach a-i:

a) usługa polegająca na wykonaniu lotniczego skanowania laserowego o gęstości próbkowania równej lub większej 6 pkt/m2 wraz z wykonaniem przetwarzania pozyskanych danych do postaci sklasyfikowanej chmury punktów, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu znormalizowanego numerycznego modelu roślinności dla powierzchni co najmniej 150 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

b) usługa polegająca na wykonaniu zobrazowań hiperspektralnych o rozdzielczości przestrzennej ≤ 4m, spektralnej ≤ 7 nm w zakresie 400 - 2 500 nm, oraz przetworzeniu w zakresie korekcji geometrycznej, radiometrycznej, atmosferycznej pozyskanych obrazów hiperspektralnych w oparciu o naziemne pomiary spektralne oraz opracowanie mozaiki kanałów hiperspektralnych dla powierzchni co najmniej 100 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN.

c) usługa polegająca na wykonaniu ortofotomapy z przeznaczeniem dla celów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, nadleśnictwo), w kompozycji barw naturalnych RGB i nienaturalnych CIR o rozdzielczości co najmniej 15 cm i powierzchni co najmniej 100 km2, o wartości brutto co najmniej 100 000 PLN

d) usługa polegająca na wykonaniu lotniczych zdjęć ukośnych o 4 ekspozycjach, w kompozycji barw naturalnych RGB o rozdzielczości co najmniej 15 cm dla powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN

e) usługa polegająca na jednoczesnym pozyskaniu danych lotniczych w zakresie skanowania laserowego, zobrazowań hiperspektralnych, zobrazowań termalnych, dla powierzchni co najmniej 100 km2,

f) usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji terenowej w celu zebrania botanicznych terenowych poligonów referencyjnych do zastosowania w klasyfikacji teledetekcyjnej gatunków zielnych i drzewiastych, roślinności rzeczywistej lub siedlisk Natura 2000 dla powierzchni co najmniej 100 km2.

g) usługa polegająca na wykonaniu analizy stanu zasobów przyrodniczych na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (to jest co najmniej ALS, zobrazowań hiperspektralnych) oraz botanicznych pomiarów terenowych, których wynikiem było opracowanie mapy roślinności rzeczywistej z przeznaczeniem dla celów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000) dla powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN;

h) usługa polegająca na wykonaniu analizy teledetekcyjnej identyfikacji zagrożenia sukcesją siedlisk przyrodniczych na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych (to jest co najmniej: ALS i zobrazowań hiperspektralnych) oraz botanicznych pomiarów terenowych dla obszaru cennego przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000) dla powierzchni co najmniej 100 km2 i wartości brutto co najmniej 100 000 PLN;

i) usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji metodycznej na wykonanie przyrodniczych analiz teledetekcyjnych (np. klasyfikacji roślinności rzeczywistej, siedlisk przyrodniczych Natura 2000),

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dla potwierdzenia dysponowania odpowiednimi zespołem specjalistów zdolnym do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 14 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: kierownik projektu, specjaliści z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, GIS, ekosystemów leśnych, nieleśnych, wodnych, ochrony przyrody, geografii fizycznej, pomiarów terenowych.

1) Kierownik Projektu, (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) posiada umiejętności z zakresu zarządzania potwierdzone odpowiednim certyfikatem,

c) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

2) Specjalista 1 z zakresu fotogrametrii, (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu fotogrametrii, teledetekcji lub nauk przyrodniczych,

b) posiada uprawnienia zawodowe w zakresie fotogrametrii,

c) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

3) Specjalista 2 z zakresu fotogrametrii, (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu fotogrametrii, teledetekcji lub nauk przyrodniczych,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

4) Specjalista 3 z zakresu fotogrametrii, (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu fotogrametrii, teledetekcji lub nauk przyrodniczych,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

5) Specjalista 4 z zakresu teledetekcji (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

6) Specjalista 5 z zakresu teledetekcji (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

7) Specjalista 6 z zakresu teledetekcji (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

8) Specjalista 7 z zakresu GIS (1 osoba - Personel Kluczowy)

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) doświadczenie zawodowe w określonym zakresie (kryterium oceny)

9) Specjalista 8 z zakresu ekosystemów leśnych (1 osoba - Ekspert)

a) posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa lub rolnictwa,

b) posiada doświadczenie w określonym zakresie

10) Specjalista 9 z zakresu ekosystemów nieleśnych (1 osoba - Ekspert)

a) posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub rolnictwa,

b) posiada doświadczenie w określonym zakresie

11) Specjalista 10 z zakresu ochrony przyrody (1 osoba – Ekspert)

a) posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa lub rolnictwa,

b) posiada doświadczenie w określonym zakresie

12) Specjalista 11 z zakresu ekosystemów wodnych (1 - osoba, Ekspert)

a) posiadanie stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub hydrobiologii lub ekologii lub ochrony środowiska,

b) posiada doświadczenie w określonym w zakresie

13) Specjalista 12 z zakresu geografii fizycznej (1 - osoba, Ekspert)

a) posiada stopień naukowy doktora w zakresie nauk geograficznych,

b) posiada doświadczenie w określonym zakresie

14) Specjalista 13 z zakresu naziemnych pomiarów teledetekcyjnych (1 - osoba, Ekspert)

a) posiadanie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych lub teledetekcji,

b) posiada doświadczenie w określonym zakresie

Szczegółowy opis wymaganego minimalnego doświadczenia zespołu specjalistów zawiera SIWZ. Doświadczenie Personelu kluczowego w określonych w SIWZ zakresach będzie stanowić kryterium oceny oferty – tzw. Kryterium personelu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/03/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: ODWOLANIA@UZP.GOV.PL
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A, POLSKA) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy na wniesienie odwołania zawiera art. 182 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: ODWOLANIA@UZP.GOV.PL
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://UZP.GOV.PL

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019