TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 651408-2022

23/11/2022    S226

Danmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2022/S 226-651408

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
E-mail: MKSN@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand for Ringsted-Femern Banens Fase 2

Sagsnr.: 2020-15110
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den 16. december 2019 offentliggjorde Banedanmark udbudsmateriale vedr. udbud af teknisk rådgivning og bistand for Ringsted-Femern Banens Fase 2. Kontrakten blev udbudt i overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og i henhold til

kvalifikationsordning for teknisk rådgivning, jf. udbudsbekendtgørelse 2017/S 027-

048323. Efter gennemførelse af udbuddet blev kontrakten tildelt til Rambøll Danmark A/S med en samlet værdi på DKK 49.594.440,00. Efter kontraktindgåelse er der registreret tilkøb af ydelser for i alt DKK 26.215.633 opgjort pr. 31.10.2022, der omfatter supplerende ydelser og ydelser grundet uforudsete forhold. Kontrakten er gældende til og med den 21.05.2026, og udover ovenstående forventes der således yderligere tilkøb af supplerende ydelser og ydelser grundet uforudsete forhold, som i alt er estimeret til DKK 6.700.000.

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed vedrører derfor denne ændring af kontrakten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 49 594 440.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Lolland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgiverkontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand for Ringsted-Femern Banens Fase 2. Kontrakten omfatter en viderebearbejdning af allerede eksisterende projektmateriale med henblik på at foretage flere entreprenørudbud i hoved- og totalentreprise. Arbejderne omfatter Ringsted-Femern Banens jord, afvanding, spor, stations- og broarbejder på Lolland.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I kontrakten fremgår følgende optioner:

1) Tilsyn i udførselsfasen

2) Kong Frederiks iX’s bro, som fast bro

3) Opgradering af strækningen til 250 km/t.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

TILKØB - SUPPLERENDE YDELSER

Det er Banedanmarks vurdering, at det ikke er muligt at få udført de supplerende ydelser, der er blevet nødvendige, og som ikke var omfattet af udbuddet, af en anden rådgiver. Dette skyldes bl.a., at det ikke er muligt af tekniske årsager. Såfremt en ny rådgiver skulle håndtere de supplerende ydelser, ville det i praksis betyde, at projektet skulle deles mellem to rådgivere, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt for både Banedanmark og rådgiverne. De supplerende ydelser har en så naturlig sammenhæng med ydelserne omfattet af Kontrakten, at det vil medføre uforholdsmæssig store omkostninger for Banedanmark til bl.a. at håndtere grænseflader mellem rådgiverne og eventuelle uoverensstemmelser ved de udførte opgaver.

Banedanmark har vurderet, at såfremt der skulle ske overdragelse af rådgiverens arbejder til en ny rådgiver, ville det give en forøgelse af omkostninger på op til 100% og ca. 2 års forsinkelse. Det er således Banedanmarks vurdering, at det for de supplerende ydelser ikke er muligt at ændre rådgiveren på grund af især tekniske årsager. Derudover vil det forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af Banedanmarks omkostninger. Det er derfor Banedanmarks vurdering, at Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89 stk. 1, litra b finder anvendelse for disse tilkøb og kan indeholdes i Kontrakten.

TILKØB - YDELSER GRUNDET UFORUDSETE FORHOLD

Banedanmark kunne ikke på udbudstidspunktet forudse de omstændigheder som har medført tilkøb af ydelser grundet uforudsete forhold som f.eks. eksterne beslutninger i form af politiske beslutninger. Banedanmark havde som omhyggelig ordregiver derfor ikke mulighed for at beskrive disse ydelser i udbudsmaterialet. Idet de eksterne beslutninger er blevet truffet efter kontraktindgåelse, har det medført en række nye ydelsestyper for rådgiveren, som har været nødvendige for udførelse af opgaven. Efter Banedanmarks opfattelse ændrer det ikke på kontraktens overordnede karakter, idet de nye ydelsestyper ikke ændrer på hvilket leverandørmarked, som kontrakten henvender sig til. Feltet af relevante og interesserede rådgivere ville således ikke have været anderledes, hvis disse ydelsestyper oprindeligt havde været en del af udbudsmaterialet. Det er således Banedanmarks vurdering, at Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89 stk. 1, litra c finder anvendelse for tilkøb af ydelser grundet uforudsete forhold, og at tilkøbene kan indeholdes under Kontrakten.

For maksimal gennemsigtighed om de påtænkte tilpasninger af kontrakten, har Banedanmark valgt at offentliggøre denne bekendtgørelse. Banedanmark vil tidligst offentliggøre en ændringsbekendtgørelse og en bekendtgørelse om indgåede kontrakt, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivs artikel 89, stk. 1 efter 10 kalenderdage fra offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 173-419082

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand for Ringsted-Femern Banens Fase 2

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Alle 53
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 49 594 440.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor Ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at Ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for Ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med Ordregiverens beslutning om, at Ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at Ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022