Services - 651518-2021

Submission deadline has been amended by:  50542-2022
20/12/2021    S246

Slovakia-Košice: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 246-651518

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
National registration number: 36570460
Postal address: Komenského 50
Town: Košice-Sever
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04248
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Marta Kresáková
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 911226997
Internet address(es):
Main address: www.vodarne.eu
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435985
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81104
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Marta Kresáková
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 911226997
Internet address(es):
Main address: www.vodarne.eu
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16558/summary
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom, kanalizácia a ČOV

Reference number: 39/2021
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby: Streda nad Bodrogom - Kanalizácia a ČOV podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 166 175.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000 Construction supervision services
71521000 Construction-site supervision services
71530000 Construction consultancy services
71540000 Construction management services
71251000 Architectural and building-surveying services
71315300 Building surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Sídelný útvar - Streda nad Bodrogom a obec Viničky, okres Trebišov, Košický kraj. Bližšie podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby: Streda nad Bodrogom - Kanalizácia a ČOV podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. týchto súťažných podkladov.

2. Úspešný uchádzač zabezpečí dozorovanie nad vykonávaním prác na Stavbe podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom Stavby (ďalej len "Zmluva o dielo") tak, aby všetky práce na Stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a technickými špecifikáciami, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených Zmluvou.

3. Úspešný uchádzač bude pri realizácii Zmluvy o dielo konať/vystupovať v mene Objednávateľa a bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby. Z činnosti staveného dozoru bude vytváraná pravidelná kvartálna správa o činnosti.

4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 175.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód žiadosti o NFP: NFP310010BLQ3, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude z časti 90 % spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého obstarávateľovi zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z časti 10 % z vlastných prostriedkov obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Technická alebo odborná spôsobilosť:

- v súlade s ustanoveniami § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;

- v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov a podrobnosti k podmienkami účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti a ich preukazovanie sú uvedené v Časti D. Podmienky účasti uchádzačov.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Obstarávateľ nepožaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Podmienky financovania a spôsoby platieb sú uvedené v časti E. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických a právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenie spoločne a nerozdielne.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

4. Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO.

5. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Obstarávateľ je pred podpisom zmluvy povinný skúmať aj tú skutočnosť, či je splnená povinnosť overenia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. d) Zákona č. 315/2016 Z. z.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7. Obstarávateľ vyžaduje, aby

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.Obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9. Elektronickými platbami obstarávateľ rozumie bankový prevod cez internetbanking.

10. Organizovaná obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa z dôvodu bezpečnosti a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 zo strany obstarávateľa nerealizuje. Záujemcom je k dispozícii projektová dokumentácia diela a obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si môžu podľa nej vykonať samostatne. V prípade otázok k projektovej dokumentácii diela alebo k miestu realizácie predmetu zákazky môže záujemca využiť inštitút žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

11.Ostarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum

trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky.Obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021