Lieferungen - 651550-2022

23/11/2022    S226

Bulgarien-Sofia: Medizinische Geräte

2022/S 226-651550

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. Georgi Sofiyski No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Anna Ivanova Krasteva
E-Mail: anna.krasteva@vma.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vma.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/254446
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/254446
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:Предметът на поръчката включва:Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части (архитектура, конструктивен проект, ОВК, ел. инсталации)-Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата в помещението.Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.При подаването на офертата, участникът изчерпателно посочва в техническото си предложение пълен опис, по номенклатури, на необходимите консумативи за комбинирана система за роботизирана хирургия.Доставките ще са периодични и ще се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки на консумативи, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 850 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

ВМА – МБАЛ - София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:

Предметът на поръчката включва също:

- Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части (архитектура, конструктивен проект, ОВК, електро инсталации).

-Изготвяне на технологичен проект за разположение на комбинираната система в помещението.

- Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.

• Важно!При подаването на офертата, участникът изчерпателно посочва в техническото си предложение пълен опис, по номенклатури, на необходимите консумативи за комбинирана система за роботизирана хирургия.

Доставките ще са периодични и ще се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки на консумативи, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира пълния размер на уговорената сума, а само толкова колкото е заявеното и доставено.

Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

1. Възложителят извършва 20 % авансово плащане от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни, считани от датата на отправеното уведомително писмо за осигурен целеви финансов ресурс и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, както и гаранция обезпечаваща в пълен размер авансовото плащане.

 Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, в размера на авансовото плащане с вкл. ДДС, се представя в една от формите, посочени в настоящата документация.

 Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава, в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на следните документи:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на роботизираната система с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката;

2. Възложителят извършва плащане, в размер на 40 % от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставката и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура и приемно-предавателен протокол за доставката.

3. Възложителят извършва плащане, в размер на 40 % от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след монтаж, въвеждане в експлоатация и извършено обучение на специалистите за работа с роботизираната система, и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, протокол за монтаж, протокол за въвеждане в експлоатация и за извършено обучение.

4. Заплащането на периодичните доставки на консумативите, ще се извършва по единични цени, оферирани в ценовото предложение от офертата на участника, определен за Изпълнител, след проведената открита процедура за възлагане на обществената поръчка. Плащането ще се извършва след представяне на следните документи: писмена заявка от Възложителя, оригинална фактура, приемо-предавателен протокол за доставката.

5. Възложителят ще заплаща само стойността на консумативите, за които е изпратил писмена заявка към Изпълнителя. Извършените доставки, които не са заявени от Възложителя, няма да бъдат заплащани. Доставките на консумативите не следва да надвишават посочената в настоящата документация прогнозна стойност, за срока на договора

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 850 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение, в размер на 2 % от стойността му без ДДС. При представяне на гаранция за изпълнеие по чл.111, ал. 5, т. 2 или т. 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаване/усвояване на гаранцията, следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договора.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), или еквивалентен документ, удостоверявящ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Участниците следва да предоставят информация за Разрешението, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП, като посочат номер, дата на издаване и срок на валидност.

За доказване изпълнението на поставеното изискване, Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи копие на Разрешението за търговия на едро с медицински изделия или документ, с който да докаже, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия, както и че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е при необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката или преди сключване на договор за обществена поръчка на основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Участникът да е изпълнил дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 3 (три) години, считани от датата на подаване на офертата.

За дейности, сходни с предмета на поръчката, се приемат: доставка на медицинска апаратура.

Възложителят ще приеме за достатъчни дейности, сходни с предмета на поръчката, независимо от обема, в който са реализирани.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности - попълва се информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя

2.Участникът да разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката – минимум 1 (едно) лице, което е обучено от производителите на медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка, за извършване на монтаж и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в еЕЕДОП , Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности - попълва се информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя /две имена, данни за притежаваните сертификати и удостоверения (вид, дата на издаване, срок на валидност и обхват).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката или преди сключване на договор, на основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП

2.За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени две имена, професионална компетентност на лицата, към който се прилагат заверени копия на притежаваните сертификати и удостоверения, съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП.

Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката или преди сключване на договор за обществена поръчка, на основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

На осн. чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Възложителят извършва 20 % авансово плащане от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни, считани от датата на отправеното уведомително писмо за осигурен финансов ресурс и след представяне на следните документи: фактура, както и гаранция обезпечаваща в пълен размер авансовото плащане. Условията, във връзка с Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, са подробно описани в документацията и в проекта на договор по настоящата процедура.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/12/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/12/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1, чл.55, ал.1,т. 1,3-5, чл.107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 21За-217, чл.219-252, чл. чл.254а-255а, 256-260 НК, извършени нарушения по чл.61,ал. 1, чл.62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ, извършени нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ, се отстранява от процедурата.Съгласно чл.5к, пар.1 от Регламент (EС) №2022/576 на Съвета от 8.04.22г. за изменение на Регламент (EС) №833/2014 г.,от 09.04.2022г. се забранява сключването на договори за обществени поръчки,вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл.5к, пар.1, б.,„а“–„в“ от Регламента.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/11/2022