Dienstleistungen - 65160-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Komorniki: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2019/S 029-065160

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
Komorniki
62-052
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Skrzypczak
Telefon: +48 618100087
E-Mail: zamowienia@komorniki.pl
Fax: +48 618107985
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.komorniki.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic i placów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.35.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bieżące utrzymanie dróg pozostających w zarządzie Gminy Komorniki, utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na terenach należących do Gminy Komorniki oraz z zakresu zimowego utrzymania dróg pozostających w zarządzie Gminy Komorniki.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Polska, województwo wielkopolskie, Gmina Komorniki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bieżące utrzymanie dróg pozostających w zarządzie Gminy Komorniki, utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na terenach należących do Gminy Komorniki oraz z zakresu zimowego utrzymania dróg pozostających w zarządzie Gminy Komorniki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kody CPV dodatkowe: 90630000-2, 90610000-6, 45232452-5, 45233142-6, 90620000-9, 90600000-3, 90611000-3, 90612000-0, 90512000-9, 77310000-6, 77314100-5

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli udziela je osobie prawnej, spełniając następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina Komorniki jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. na utrzymanie dróg, ulic i placów, które to zadanie należy do zadań własnych gminy. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215678 i powołana została do wykonywania zadań własnych gminy. Wykonawca jest osobą prawną, nad którą Gmina Komorniki sprawuje pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, albowiem jest jej jedynym udziałowcem i posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Gmina Komorniki jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto, ponad 97 % działalności Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych spółce przez Gminę Komorniki. Przeprowadzone analizy wykazały, że zarówno w przypadku dotychczas prowadzonej działalności, jak i opracowanych prognoz handlowych na lata 2019-2020 ponad 90 % działalności spółki stanowić będzie działalność jej powierzona przez Zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic i placów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
Komorniki
62-052
Polen
Telefon: +48 618108155
E-Mail: biuro@pukkomorniki.pl
Fax: +48 618108139
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse: http://pukkomorniki.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 500 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 750 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019