TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 651789-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Aabybro: Fjernvarmerørledninger

2022/S 226-651789

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aabybro Fjernvarme
CVR-nummer: 17779710
Postadresse: Ny Aabyvej 20
By: Aabybro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Stenbroen
E-mail: torben@aafv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aafv.dk
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rørleverance til Biersted

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44163120 Fjernvarmerørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rørleverance til konvertering af Biersted til Aabybro fjernvarme. Den udbudte opgave består i leveringen af transmissionsledning, distributionsledninger, stikledninger, samt diverse komponenter, til benyttelse i forbindelse med en fuld og endelig konvertering af Biersted.

I alt etableres ca. 13,5 km dobbeltrør til fjernvarme i dimensionerne DN20 – DN200 serie 2 samt stikledninger til hver forbruger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44164310 Rør og fittings
44163240 Rørmuffer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverancen omfatter alle arbejder forbundet med leveringen af rør og komponenter jf. beskrivelser og bilag i udbudsmaterialet, til fuld og endelig konvertering af Biersted til fjernvarme. Se yderligere kravspecifikation hertil i ”Bilag 06 – kravspecifikation”.

Den tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten, påtager sig det økonomiske og leverancemæssige ansvar for alle dele af leverancen. Udbuddet indebærer køb og levering af alle nødvendige rør og dertilhørende komponenter, i forbindelse med en fuldt funktionsdygtig konvertering af Biersted til fjernvarme. Herunder hører eksempelvis (men ikke udtømmende) ventiler, fittings og målere, i det omfang det vurderes nødvendigt af tilbudsgiver.

Kontraktens varighed er fra april 2023 til og med april 2024.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Varmetab / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges i 3 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet findes på den ovenfor angivne adresse og nummeret på udbuddet er TN779597.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 210-605043
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rørleverance til Biersted

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Dokumentation:

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal på anmodning dokumentere oplysningerne vedr. udelukkelse og formåen, jf. Udbudslovens § 151.

Udelukkelsesgrunde

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. Udbudslovens § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i Udbudslovens § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med Udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning og soliditetsgrad.

En tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som udbyder vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som udbyder forlanger.

Faglige og tekniske mindstekrav

Den fremlagte referenceliste anses som dokumentation i sig selv, og tilbudsgiver vil ikke blive anmodet om yderligere dokumentation for sin faglige og tekniske formåen.

Tro- og loveerklæring om Rådets forordning (EU) 2022/675 af 8. april 2022 (Sanktion mod Rusland)

Den fremlagte tro- og loveerklæring anses som dokumentation i sig selv, og tilbudsgiver vil ikke blive anmodet om yderligere dokumentation.

Tro- og loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og tiltrædelse af handelsaftaler

Den fremlagte tro- og loveerklæring anses som dokumentation i sig selv, og tilbudsgiver vil ikke blive anmodet om yderligere dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 gælder følgende klagefrister:

Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske, senest 8 uger efter at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter at Klagenævnet for Udbud har meddelt, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter ikke tages under behandling.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 6, stk.4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022