TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 651920-2022

23/11/2022    S226

Poland-Rudna: Electrical equipment and apparatus

2022/S 226-651920

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rudna
National registration number: PL516
Postal address: Plac Zwycięstwa 15
Town: Rudna
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-305
Country: Poland
Contact person: Dominika Przybylska
E-mail: sekretariat@rudna.pl
Telephone: +48 767492100/ +48 767492125/ +48 767492105
Fax: +48 767492111
Internet address(es):
Main address: http://bip.rudna.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gminarudna.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna

Reference number: ZP.271.40.2022
II.1.2)Main CPV code
31600000 Electrical equipment and apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej – Osiedle Leśna w m. Rudna

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35121300 Security fittings
35123500 Video identification systems
45232332 Ancillary works for telecommunications
45310000 Electrical installation work
45311200 Electrical fitting work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314300 Installation of cable infrastructure
45314320 Installation of computer cabling
45315600 Low-voltage installation work
71220000 Architectural design services
71320000 Engineering design services
45262400 Structural steel erection work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej – Osiedle Leśna w m. Rudna

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie

co najmniej jedno (1) zamówienie związane z realizacją zadania polegającego na dostawie

i montażu systemu indywidualnej segregacji odpadów wraz z legalizowanym systemem pomiaru masy odpadów, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/03/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2022
Local time: 10:30
Place:

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://gminarudna.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert odbędzie się za pomocą ww. platformy.

Information about authorised persons and opening procedure:

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły zawiera SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż w wyżej wymienionych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2022