El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 652143-2022

24/11/2022    S227

Chequia-Praga: Máquinas procesadoras de datos (hardware)

2022/S 227-652143

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství vodních cest ČR
Número de identificación fiscal: 67981801
Dirección postal: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 11000
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Ondřej Kovalovský
Correo electrónico: kovalovsky@akegv.cz
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rvccr.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: investiční činnost v oblasti staveb pro vodní dopravu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX

Número de referencia: N006/22/V00004082
II.1.2)Código CPV principal
30210000 Máquinas procesadoras de datos (hardware)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

a. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS v lokalitě sídla SPS,

b. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS v záložní lokalitě datového centra v Praze,

c. dodávka služeb implementace prostředí s tím, že v rámci dodávky bude zároveň zmigrováno funkční TEST prostředí datové sběrnice RIS a bude poskytována postimplementační podpora na dalších minimálně 5 let s opcí na prodloužení o další 2 roky s cílem vybudovat stabilní síťovou a serverovou infrastrukturu s vysokou dostupností a spolehlivostí,

d. odborná montáž a oživení kompletního zařízení včetně dokumentace a školení uživatelů,

e. dodávka odpovídající maintenance a podpory pro HW a SW řešení dle požadavků s opcí na prodloužení o další 2 roky.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 998 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30210000 Máquinas procesadoras de datos (hardware)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká republika - sídlo správce RIS - Státní plavební správa, na adrese Jankovcova 4, 170 04 Praha 7, a Specializované profesionální datové centrum v Praze.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

a. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS v lokalitě sídla SPS,

b. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS v záložní lokalitě datového centra v Praze,

c. dodávka služeb implementace prostředí s tím, že v rámci dodávky bude zároveň zmigrováno funkční TEST prostředí datové sběrnice RIS a bude poskytována postimplementační podpora na dalších minimálně 5 let s opcí na prodloužení o další 2 roky s cílem vybudovat stabilní síťovou a serverovou infrastrukturu s vysokou dostupností a spolehlivostí,

d. odborná montáž a oživení kompletního zařízení včetně dokumentace a školení uživatelů,

e. dodávka odpovídající maintenance a podpory pro HW a SW řešení dle požadavků s opcí na prodloužení o další 2 roky.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Čas dodání (počet dnů) / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková nabídková cena vč. podpory na 5 let / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková cena podpory na 6. nebo 7. rok / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková cena vč. podpory 7x24 na 5 let / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nástroj pro propojení Evropy

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 116-324583
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: H.T.D. spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 25066013
Dirección postal: Pacajevova 97/24
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 14900
País: Chequia
Correo electrónico: htd@htd.cz
Teléfono: +420 222202600
Dirección de internet: https://www.htd.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 13 800 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 10 998 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/11/2022