Services - 652166-2022

24/11/2022    S227

Pologne-Łódź: Services de sécurité

2022/S 227-652166

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adresse postale: Pomorska 251
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 92-213
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Dominczyk
Courriel: zam.publ@csk.umed.pl
Téléphone: +48 426757552
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.csk.umed.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SP ZOZ
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Numéro de référence: ZP/93/2022
II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995).

Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony – zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995) lub dokument równoważny;

1.2. obsługa szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z łącznikiem).

1.3.Szczegółowy opis i zakres działania określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995).

1.2. obsługa szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z łącznikiem).

1.3.Szczegółowy opis i zakres działania określa Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organizacja nadzoru / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Grupa interwencyjna / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Termin płatności / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

- określenie rodzaju i maksymalnej wartości: zamówienie o dodatkowe 50% wielkości świadczeń przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

- określenie okoliczności skorzystania z opcji: w związku z ewentualną koniecznością zakupu dodatkowych świadczeń wynikających z niemożności przewidzenia ilości i wartości koniecznych do realizacji usług w związku z reorganizacją i rozbudową Szpitala,

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

2.W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcja będzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie .

3.Uruchomienie części objętej prawem opcji wymaga złożenia przez Zamawiajacego pisemniego oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.

4.Prawo opcji nie jest żródłem zobowiązań Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.

5.rawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

6.W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

7.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.

8.Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości brutto umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 22 380,00 PLN dla zamówienia

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zmawiający na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skraca termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-564829
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z art. 260 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje o unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usługi bezpośredniej ochrony fizycznej całodobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w pkt.XXI SWZ

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2022