Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 652189-2022

24/11/2022    S227

România-București: Produse dietetice

2022/S 227-652189

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Număr naţional de înregistrare: 4284134
Adresă: Strada Iancu de Hunedoara, Nr. 30-32
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011743
Țară: România
Persoană de contact: paula chirica
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefon: +40 723572855
Fax: +40 212115185
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: unitate spitaliceasca
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare PRODUSE DIETETICE

Număr de referinţă: 4284134_2022_PAAPD1376386
II.1.2)Cod CPV principal
15882000 Produse dietetice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare PRODUSE DIETETICE

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 63 280.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti, bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare PRODUSE DIETETICE - conf. caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Motiv justificativ aplicare procedura : conform referatului de necesitate nr. 32691/10.11.2022- măsură strict necesară, situatie de extrema urgenta determinata de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante in conformitate cu conditiile stricte stabilite in Legea nr.98/2016 art.104,lit.c) ; - perioada de aplicare a licitatiei deschise, nu poate fi respectata din motive de extremă urgenţă;- stocurile produselor din aceasta procedura sunt insuficiente sau zero.Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Spitalului, Serviciul Achizitii propune initierea Procedura de “Negociere fără publicare prealabilă” în conformitate cu art. art.104, lit.c) din Legea nr.98/2016.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33431
Titlu:

furnizare PRODUSE DIETETICE-atrib. lot : 278910111216

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NUTRIENT SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 15271385
Adresă: Strada Moruzi Alexandru Voievod, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031151
Țară: România
E-mail: info@nutrient.ro
Telefon: +40 212105642
Fax: +40 212100689
Adresă internet: www.nutrient.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 82 900.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 63 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/11/2022