Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 652189-2022

24/11/2022    S227

România-București: Produse dietetice

2022/S 227-652189

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Număr naţional de înregistrare: 4284134
Adresă: Strada Iancu de Hunedoara, Nr. 30-32
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011743
Țară: România
Persoană de contact: paula chirica
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefon: +40 723572855
Fax: +40 212115185
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: unitate spitaliceasca
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare PRODUSE DIETETICE

Număr de referinţă: 4284134_2022_PAAPD1376386
II.1.2)Cod CPV principal
15882000 Produse dietetice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare PRODUSE DIETETICE

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 63 280.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti, bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare PRODUSE DIETETICE - conf. caiet sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Motiv justificativ aplicare procedura : conform referatului de necesitate nr. 32691/10.11.2022- măsură strict necesară, situatie de extrema urgenta determinata de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante in conformitate cu conditiile stricte stabilite in Legea nr.98/2016 art.104,lit.c) ; - perioada de aplicare a licitatiei deschise, nu poate fi respectata din motive de extremă urgenţă;- stocurile produselor din aceasta procedura sunt insuficiente sau zero.Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Spitalului, Serviciul Achizitii propune initierea Procedura de “Negociere fără publicare prealabilă” în conformitate cu art. art.104, lit.c) din Legea nr.98/2016.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33431
Titlu:

furnizare PRODUSE DIETETICE-atrib. lot : 278910111216

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NUTRIENT SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 15271385
Adresă: Strada Moruzi Alexandru Voievod, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031151
Țară: România
E-mail: info@nutrient.ro
Telefon: +40 212105642
Fax: +40 212100689
Adresă internet: www.nutrient.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 82 900.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 63 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/11/2022