Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 652239-2022

Submission deadline has been amended by:  703906-2022
24/11/2022    S227

Pologne-Olsztyn: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2022/S 227-652239

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.
Adresse postale: Dąbrowszczaków 21 lok. 430
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 10-542
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dagmara Ciesielska - Jasińska
Courriel: pzpkancelaria@gmail.com
Téléphone: +48 721023779
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://simkznpolnoc.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: spółka z o.o.
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie.

Numéro de référence: SIMKZN/NzO.153.2/2022/2
II.1.2)Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW zamieszczonego na platformie przetargowej zamawiącego.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71220000 Services de création architecturale
71314000 Énergie et services connexes
71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

województwo warmińsko mazurskie, powiat kętrzyński

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymagań (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2a do niniejszego OPiW.

2. Zamawiający określa następujące potrzeby i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

Kompletną dokumentację projektową.

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne usługi, stanowiące przedmiot zamówienia zawiera również załącznik nr 2 do OPiW, koncepcja architektoniczna stanowiąca załącznik nr 2a oraz założenia programowe SBC, stanowiące załącznik nr 2b.

3. Negocjacjom nie podlega zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, która musi być opracowana na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiającego, jako głównego załącznika Opisu przedmiotu zamówienia oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Zamawiający wymaga również opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej podział na etapy: Etap I - Budynek nr 1 oraz Etap II - Budynek nr 2, wraz z przynależną częścią garaży podziemnych i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

5. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Skrócenie terminu wykonania Etapu I / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 7
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, każda polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej mieszkań nie mniejszej niż 900 m2.

Każda z dokumentacji winna być wykonana należycie, zakończona i rozliczona z Zamawiającym, co Wykonawca jest w stanie potwierdzić referencjami bądź innym dokumentem.

2.Ponadto Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane;

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane;

c) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;

d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Warunki umowy podlegają prawu polskiemu.

2. Zamówienie udzielane jest w procedurze negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z ustawą Pzp.

3. Szczegółowe wstępne zapisy umowne zakłada załączony do OPiW projekt umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5)Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/12/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 22/12/2022
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z art. 153 pkt. 2) ustawy Pzp

2. Pełna nazwa zadania to: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiajacego dla zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na działkach nr: 910/1, 619/3 obręb 6 m. Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie”.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Zamawiający wymaga wraz ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu środków podmiotowych wymienionych w rozdziale XI Opisu Potrzeb i Wymagań zamieszczonych na platformie przetargowej.

5. Wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawców winny być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2022