Diensten - 652243-2022

Submission deadline has been amended by:  27611-2023
25/11/2022    S228

België-Brussel: Medische praktijk en aanverwante diensten

2022/S 228-652243

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Nationaal identificatienummer: 0884.579.424_17050
Postadres: Galileelaan 5, Bus 3
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: david.dekuyssche@afmps.be
Telefoon: +32 25248279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fagg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465200
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465200
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FAGG-2023TroVac-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OPENBARE PROCEDURE VOOR een wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst in het domein van vaccins voor tropische ziektes VOOR REKENING VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

Referentienummer: FAGG-2023TroVac-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85120000 Medische praktijk en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wetenschappelijke evaluaties van gegevens met betrekking tot de klinische ontwikkeling van vaccins voor tropische ziekten, welke aan het FAGG voorgelegd worden ter ondersteuning van een aanvraag tot klinische studie, wetenschappelijk advies, marktvergunning of variatie aan marktvergunning.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 279 930.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Het opstellen van evaluatieraporten met betrekking tot de klinische gegevens voor vaccins voor tropische ziektes,

- Deelname aan vergaderingen binnen het FAGG, voornamelijk met de interne FAGG evaluatoren, met het ook op harmanisatie van de evaluaties en uitwisseling van informatie die relevant kan zijn voor de evaluaties.

- Waar gevraagd, voorstellen van het evaluatierapport op comités of werkgroepen van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA).

- Deelname aan vergaderingen met de aanvrager voor nationale wetenschappelijke adviezen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ervaring met wetenschappelijke dienstverlening / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Internationaal netwerk / Weging: 50
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 279 930.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/01/2023
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Telefoon: +32 2349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: FAGG
Postadres: Galileelaan 5, bus 3
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: david.dekuyssche@afmps.be
Telefoon: +32 25284279
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: FAGG
Postadres: Galileelaan 5, bus 3
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: david.dekuyssche@afmps.be
Telefoon: +32 25284279
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022