De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 652264-2022

25/11/2022    S228

Finland-Ähtäri: Elektriciteit

2022/S 228-652264

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ähtärin kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0184622-7
Postadres: Ostolantie 17
Plaats: Ähtäri
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 63700
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ahtari.fi/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 602 302.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 153-436549

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähköenergian hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Koillis-Satakunnan Sähkö
Nationaal identificatienummer: 0206323-2
Postadres: Keskustie 10
Plaats: Virrat
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 34800
Land: Finland
E-mail: teemu.brandt@ksat.fi
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 602 302.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022