Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 652303-2022

25/11/2022    S228

Polen-Szyce: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 228-652303

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wielka Wieś, Urząd Gminy Wielka Wieś
Nationale Identifikationsnummer: 513-00-66-230
Postanschrift: pl. Wspólnoty 1
Ort: Szyce
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Krztoń
E-Mail: j.krzton@wielka-wies.pl
Telefon: +48 124191701
Fax: +48 124191705
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wielka-wies.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów/unieszkodliwianie odpadów pochodzących z utrzymania czystości w budynkach i terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 roku ”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP./271.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie/unieszkodliwienie odpadów pochodzących z utrzymania czystości w budynkach i na terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 r.”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 270 655.62 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90511300 Müllsammlung
90511400 Altpapiersammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wielka Wieś

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie/unieszkodliwienie

odpadów pochodzących z utrzymania czystości w budynkach i na terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 r.” w tym:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie/ unieszkodliwianie odpadów o kodach:

20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) – z następujących obiektów i miejsc: budynków komunalnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz terenów rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Wielka Wieś

20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) oraz:

15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – kolor niebieski

15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych),

15 01 04 (opakowania z metali) – kolor żółty ,

15 01 07 (opakowania ze szkła) – kolor zielony

z następujących obiektów i miejsc: budynku Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz placów zabaw położonych na terenie Gminy Wielka Wieś pochodzących z utrzymania czystości w budynkach i na terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 270 655.62 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Wielka Wieś,

b) w zakresie transportu odpadów – dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający uzyskanie wpisu w rejestrze o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego),

c) w zakresie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający, że Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 art.108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp .

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży a).aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Wielka Wieś,

b).w zakresie transportu odpadów – dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający uzyskanie wpisu w rejestrze o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego),

c).w zakresie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający, że Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego)

d). obowiązującego zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie.

a).Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2,4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

b). Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ)- Zał. Nr 6 do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia określonych:

- w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp

c). oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- Zał. Nr 7 do SWZ.

d).odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a)posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że wykonał/wykonuje, w okresie ostatnich 3 lata jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każda.

b) dysponowania sprzętem: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min.:

- 1 (jednym) samochodem przystosowanym do odbioru zbieranych odpadów zmieszanych

- 1 (jednym) samochodem przystosowanym do odbioru odpadów zbieranych selektywnie tj. gwarantującym niezmieszanie się odpadów podczas ich zbierania i transportu.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży

e)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (pojazdami) –załącznik nr 4 do SWZ.

W szczególności wykaz powinien zawierać:

a) markę i typ pojazdu;

b) ilość pojazdów;

c) rodzaj przystosowania

f). Wykaz wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia –załącznik nr 5 do SWZ. Przedstawiony wykaz musi zawierać co najmniej następujące informacje:

1) wartość odebranej usługi

2) odbiorcy usług;

3) daty wykonania.

g) Dowody potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. f) zostały wykonane/są wykonywane należycie. Dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały w Projektowanych postanowieniach umownych które zostaną wprowadzone do umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

X. Wymagania dotyczące wadium

1.Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj.22.12.2022 godz. 09:30 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

3.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr rachunku:57859100070040059187860094 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: ZP.271.18.2022- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów/unieszkodliwianie odpadów pochodzących z utrzymania czystości w budynkach i terenach komunalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 roku ”

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca dołącza do oferty

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- oświadczenia, że Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - Załącznik nr 10 i 11 do

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022