Szolgáltatások - 6524-2021

08/01/2021    S5

Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások

2021/S 005-006524

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi Gábor
E-mail: foldesi.gabor@dkuzrt.hu
Telefon: +36 301578899
Fax: +36 301578899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000923642020
II.1.2)Fő CPV-kód
64200000 Távközlési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése "Mobil távközlési szolgáltatás" tárgyában a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve az eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére.

A Keretmegállapodás második részére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabály irányadó.

Mennyiség: 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező részletes árajánlat) szerint.

Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag az alábbi díjcsomagokat foglalja magában: "VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag".

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 070 021 349.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
64212000 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése "Mobil távközlési szolgáltatás" tárgyában a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve az eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére az alábbiak szerint:

Mennyiség: 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező részletes árajánlat) szerint.

Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag az alábbi díjcsomagokat foglalja magában: "VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag".

A KM keretösszege: nettó 5 070 021 349 HUF.

A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.

Jelen keretmegállapodás a hatálybalépéstől számított 24 (huszonnégy) hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra jön létre. Jelen keretmegállapodás időbeli hatálya Beszerző erre vonatkozó döntése alapján 1 (egy) alkalommal legfeljebb 6 (hat) hónappal hosszabbítható, és a keretösszeg legfeljebb 25 (huszonöt) %-kal megemelhető

Az 1 darab komplex (hang és adatforgalom) szolgáltatási csomag több díjcsomagot ("VIP díjcsomag", "Emelt díjcsomag", "Alap díjcsomag") foglal magában, melyek alapján az alábbi főbb szolgáltatásokat kell nyújtani:

Belföldi hanghívás, SMS, Belföldi adatforgalom, EU-n belüli hanghívás, EU-n belüli adatforgalom, Adatforgalom EU-n kívül (Európai Unió területi hatályán kívüli).

Kiemelt ügyfélszolgálat és Közbeszerzési Projektiroda biztosítása a közbeszerzési dokumentációban (műszaki leírás és keretmegállapodás) részletezettek szerint.

A közbeszerzési dokumentációban külön nem szabályozott kérdésekben Ajánlattevő Üzleti Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában írtak tekintendők irányadónak. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

A Keretmegállapodás második részére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabály irányadó.

A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezetek abban az esetben jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amennyiben az Ajánlatkérő 1/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.04.15. 24:00 óra), illetve 6/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.10.16. 12:00 óra) önként csatlakozóként regisztráltak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. HD hang biztosítása (Igen / Nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. VoLTE szolgáltatás biztosítása (Igen / Nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. Központi hangrögzítés szolgáltatás biztosítása (Igen / Nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5. VoWiFi szolgáltatás biztosítása: / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 6. eSIM szolgáltatás biztosítása: / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 7. MultiSIM szolgáltatás biztosítása: / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a II.2.7) pontban foglaltak szerint a szerződés (keretmegállapodás) 1 alkalommal 6 hónappal meghosszabbításra kerül, úgy ezzel összefüggésben a keretösszeg az időbeli hatály hosszabbítással arányosan, 25 %-al kerül emelésre (A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 202-489979
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 337 526 687.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 070 021 349.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

T-Systems Magyarország Zrt. gazdasági szereplő került megnevezésre az "EEKD" II. rész D. pontja szerint, de egyéb információ jelenleg nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.), Adószám: 10773381-2-44

Ajánlati ár (képzett): 266 660 HUF

További ajánlattevő: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2045 Törökbálint, Pannon út 1), Adószám: 1107792-2-44

Ajánlati ár (képzett): 618 540 HUF

A II.1.7) és az V.2.4) pontokban jelölt érték a Keretmegállapodás keretösszegét jelöli.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2021