TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 652409-2021

Submission deadline has been amended by:  23813-2022
21/12/2021    S247

Romania-Pitești: Protective gear

2021/S 247-652409

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
National registration number: 4122205
Postal address: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110114
Country: Romania
Contact person: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telephone: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Internet address(es):
Main address: www.sjupitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133720
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Alcool Sanitar pentru protectie prinProgramul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populațieiîn contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizeisanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

Reference number: 4122205_2021_PAAPD1173122-275
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 - 23 loturi

In contextul pandemiei de Covid-19 se impune dotarea sectiilor in care sunt internati si tratati pacientii diagnosticati cu Covid 19.

Descrierea detaliata a ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE COVID-19 se regaseste in cadrul caietelor de sarcini

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei

cauzate de COVID-19”,

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 195 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.4)Description of the procurement:

Alcool sanitar – 30.000 buc- conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

II.2.14)Additional information

Incheierea contractelor de finantare este conditionata de clauza suspensiva, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de prelungirea contractului de finantare din Fonduri Europene - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Operatorul

economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE;

Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE;

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SICAP, odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti:

-Manager SJUP – Adriana Molfea ,

Director Medical – Gabriel Copciag ;

Director financiar contabil : Isabela Florina Din

Director Ingrijiri medicale: Irina Andreea Georgescu

Presedinte Consilul de Administratie : Ionescu Anci

Membru Consilul de Administratie : Alisa Ciobanu

Membru Consilul de Administratie : Hontaru Sorina

Membru Consilul de Administratie : Buscu George Paul

Membru Consilul de Administratie : Ioana Katy Vatasescu

Aparat de specialitate SJU Pitesti, prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică: Laurentiu Tudose

Cerinta nr. 4 - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic(lider, asociat, tert

sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire(inclusiv

de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea , pana la data incheierii raportului

procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau

copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii

restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sun aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice;

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe

proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul

in care trebuie sa prezinte acest certificat.

In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -Cazierul judiciar al operatorului

economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor

ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

- Documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la

art.166 alin. (2),art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016, sau orice alte documente edificatoare.

- Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de

origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara

respectiva.

- Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii

fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

- Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite OBLIGATORIU de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea

98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, si doar ofertantului clasat

pe locul I, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1

Exercitarea activitatii profesionale.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică

inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea

contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție

publică/sectorială. urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt avizati conform art. 2 din Anexa la Ordinul 566/2020 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a titlului XX din L95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale/ si art. 926 art. 927 din L95/2006.

2.1. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import/distribuție dispozitive medicale (conform Legii 95/2006 si Ordinului nr. 566/2020), dupa caz;

Cerinta 3

Informatii privind asociatii

Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asociatii propusi.

Modalitatea de indeplinire:

Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile

prevazute de art. 59 – 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulerioare, sub sanctiunea excluderii

din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere, conform Formularului pus la dispozitie

si care trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la ponderile fiecarui asociat si la responsabilitatile fiecaruia. Documentele

justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in

conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare la solicitarea AC doar de catre

ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri pe ultimii 3 ani 2018, 2019,2020, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Minimum level(s) of standards possibly required:

Complectare DUAE, Ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta,doarla solicitarea autoritatii contractante, bilant/ raport audit/ orice document relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.Lista principalelor livrari de echipamente similare, echipamentelor ofertate, efectuate in ultimii trei ani (calculati pana la data limitade depunere oferta) a furnizat produse similare la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte, catre beneficiari publici sau privati,în valoare cumulată de cel puțin valoarea estimata a lotului pe care il oferteaza (lei, fără TVA).Prin produse similare se inteleg echipamente si/sau dispozitive si/sau instrumente medicale sau de protectie umana si/sauconsumabile medicale de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele lotului / loturilor pentru care sedepune oferta, folosite in scopul/domeniul specific obiectului contractului / lotului.Ofertantul poate invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract dintr-un contract nefinalizat, executată până lamomentul solicitării, cu condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate în perioada solicitată si/sau contract/e semnat(e)

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiFurnizorul trebuie sa prezinte un document din care sa rezulte ca indeplineste cel putin standardele ISO 9001, (editia in vigoare) sau„echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau altedocumente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitateprocedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor deexperiență, prin raportare la contractele executate, corespunzător cerințelor autorității contractante. In cazul depunerii unei ofertecomune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi deacordul de asociere. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriilede produse, valoare lei fara TVA, beneficiarul privat sau inst publica si date de contact ale acestuia, perioada de livrare, data șinumărul documentului de recepție/ predare – primire, calitatea (ofertant unic, asociat, subcontractant), precum si ponderea si/sauactivitatile pentru care a fost responsabil (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor), impreuna cu valoareaacestora fara TVA.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanțiiclasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:-copii contracte de furnizare produse;-procese verbale de predare-primire / procesele verbale de recepție / recomandari / certificate constatatoare / alte documente dincare sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie sau alte documente din care să reiasăurmătoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;-alte documente echivalente.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea cerintei,insotite de traducere autorizata.Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an înparte.

Documentele justificative (dovada implementării sistemului de management al calitătii conform ISO 9001, (editia in vigoare)sau„echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” , prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme decertificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitătii), care probeaza indeplinireacelor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasatpe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privindachizitiile publice Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Se solicita in scopul demonstrarii capabilitatii de a furniza produse care sa atinga standarde de calitate recunoscute si respectatepentru executarea contractului de achizitie care urmeaza a fi atribuit.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care solicitările de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, raspunsul entitaţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

Incheierea contractelor de finantare este conditionata de clauza suspensiva, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de prelungirea contractului de finantare din Fonduri Europene - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853, prelungirea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători numai în măsura în care se va prelungi contractul prin care se va aloca fondurile necesare achiziției. În cazul în care, indiferent de motive, nu se va semna contractul de finantare prin care se va aloca fondurile necesare achiziției, Autoritatea Contractantă, după primirea răspunsului la solicitarea de prelungire își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 8 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile la zi

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2021