Supplies - 652454-2021

Submission deadline has been amended by:  33737-2022
21/12/2021    S247

Slovensko-Košice: Lekárske dýchacie prístroje

2021/S 247-652454

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397768
Poštová adresa: Šrobárova 2
Mesto/obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04180
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Görčöšová
E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Telefón: +421 552341142
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433303
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výskumná infraštruktúra pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov

Referenčné číslo: REK000970/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
33157400 Lekárske dýchacie prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie výskumnej infraštruktúry pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov pre Ústav lekárskej fyziológie, ktoré je pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, potrebnej na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, oprava a údržba počas záručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne časti:

Časť 1:Prístroje pre monitorovanie COVID

Časť 2:Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Časť 3:Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky časť 1 až časť 3 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 939 413.32 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prístroje pre monitorovanie COVID

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
33112320 Dopplerovské zariadenia
33115000 Tomografické prístroje
33124000 Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál
33168000 Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100 Endoskopy
33195000 Systém monitorovania pacientov
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1: Prístroje pre monitorovanie COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 077 959.98 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
33112320 Dopplerovské zariadenia
33115000 Tomografické prístroje
33124000 Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál
33124000 Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál
33168100 Endoskopy
33195000 Systém monitorovania pacientov
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2: Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 2 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 479 355.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
33112320 Dopplerovské zariadenia
33115000 Tomografické prístroje
33124000 Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál
33168000 Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100 Endoskopy
33195000 Systém monitorovania pacientov
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 3: Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 3 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 382 098.34 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál overSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, podmienku účasti stačí preukázať len jedenkrát.

Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Splnenie podmienok účasti súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/01/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/01/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku v písomnej forme výhradne prostredníctvom modulu elektronického obstarávania elektronického kontraktačného systému (ďalej len EO EKS), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://eo.eks.sk/Elektronicka Tabula/Detail/2206. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.

O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2206, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

Predmet rámcovej dohody je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a)Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

b)Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

c)Výskumná agentúra na výkon kontroly/auditu,

d)Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

e)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

f)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

g)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, z dôvodu jej odsúhlasenia poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).

Rámcová dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorou bude schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov v prípade, ak výsledky administratívnej alebo finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania.

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2021