There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 652476-2021

Submission deadline has been amended by:  57669-2022
21/12/2021    S247

Sverige-Stockholm: Medicinska förbrukningsartiklar

2021/S 247-652476

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Stockholm
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 22550
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Lisa Borgh
E-post: lisa.borgh@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgjfdjhq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgjfdjhq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Operationsartiklar, tilläggsupphandling, SLL583

Referensnummer: FSN 2021-0521
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Operationsartiklar tilläggsupphandling omfattar positioner där regionen inte fick godkända anbud i huvudupphandlingarna SLL583, SLL578 och SLL579.

De delområden som omfattas är:

• Delområde 1. Drapering

• Delområde 2. Dränage

• Delområde 3. Röntgentrådsprodukter

• Delområde 4. Skalpeller

• Delområde 5. Sugar och sugset

• Delområde 6. Övrigt

• Delområde 7. Rena engångstextilier

• Delområde 8. Munskydd

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18143000 Skyddskläder
33111000 Röntgenapparatur
33141000 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
33141600 Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt
33162000 Apparatur och instrument för operationssalar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Operationsartiklar tilläggsupphandling omfattar positioner där regionen inte fick godkända anbud i huvudupphandlingarna SLL583, SLL578 och SLL579.

De delområden som omfattas är:

• Delområde 1. Drapering

• Delområde 2. Dränage

• Delområde 3. Röntgentrådsprodukter

• Delområde 4. Skalpeller

• Delområde 5. Sugar och sugset

• Delområde 6. Övrigt

• Delområde 7. Rena engångstextilier

• Delområde 8. Munskydd

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 18/04/2022
Slut: 16/01/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 förlängning/ar á 1 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/12/2021