Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 652519-2022

25/11/2022    S228

Polen-Mała Wieś: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 228-652519

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Mała Wieś
Postanschrift: Jana Kochanowskiego 1
Ort: Mała Wieś
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-460
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Kołodziejska
E-Mail: ekolodziejska@malawies.pl
Telefon: +48 242697960
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malawies.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś

Referenznummer der Bekanntmachung: RGK.271.15.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z mobilnej zbiórki odpadów komunalnych oraz PSZOK z terenu Gminy Mała Wieś.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1)zaopatrzenia na czas trwania umowy nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady selektywnie zebrane oraz w pojemniki na odpady zmieszane,

2)wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne na czas trwania umowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Orientacyjna ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie realizacji zamówienie wyniesie ok. 1511 Mg

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa swz

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923 Płocki
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Mała Wieś

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z mobilnej zbiórki odpadów komunalnych oraz z PSZOK z terenu Gminy Mała Wieś.

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do:

A. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś obejmującej odbiór odpadów:

niesegregowanych (zmieszanych),

selektywnie gromadzonych:

• papier,

• szkło,

• opakowania wielomateriałowe,

• tworzywa sztuczne,

• metal,

• biodegradowalne.

B. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś obejmującej odbiór odpadów:

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• odpady budowlane i rozbiórkowe,

• przeterminowane leki,

• opakowania wielomateriałowe,

• odpady zielone,

• papier,

• szkło,

• metale,

• tworzywa sztuczne,

• zużyte opony od samochodów osobowych.

C. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w formie mobilnej punktu zbiórki odpadów komunalnych obejmującej odbiór odpadów:

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte opony od samochodów osobowych.

D. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych pochodzących z remontów, niewymagających uzyskania zezwoleń wymaganych przez przepisy odrębne, w tym również gruz – gromadzonych w PSZOK.

1.3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:

• wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne na czas trwania umowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

• nieodpłatnego zaopatrzenia na czas trwania umowy nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wykonawca na potwierdzenie, iż dostarczył pojemniki zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności, co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w godzinach 7.00 – 20.00.

Standardowy komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów dostarczany raz w miesiącu w dniu odbierania odpadów na nieruchomość składać się będzie minimum z 1 sztuki:

Worka w kolorze niebieskim, oznaczonego napisem „Papier” o minimalnej pojemności 120 l.

Worka w kolorze białym, oznaczonego napisem „Szkło bezbarwne” o minimalnej pojemności 80 l.

Worka w kolorze zielonym, oznaczonego napisem „Szkło kolorowe” o minimalnej pojemności 80 l.

Worka w kolorze żółtym, oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o minimalnej pojemności 120 l.

Worka w kolorze brązowym, oznaczonego napisem „Bio” o minimalnej pojemności 120 l.

Wykonawca dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie informacji przekazanej przez Zamawiającego, zawierającej adresy nieruchomości, których właściciele zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

podstawy wykluczenia:

1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca,w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia

Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

na formularzu JEDZ oraz oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie

zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym

rozporządzeniem 2022/576.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg/12 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

listopad 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że:

1)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

2)nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem .

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

art. 108 ust.1 pkt i 2 ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ,

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi

się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022