Supplies - 652531-2021

21/12/2021    S247

België-Brugge: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2021/S 247-652531

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Aankoopdienst AZ
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Telefoon: +32 50452221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azsintjan.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/379/103/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van beademingstoestellen voor de dienst neonatale intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan, campus Brugge

Referentienummer: KF/2021/SJB/01/084
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van beademingstoestellen voor de dienst neonatale intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan, campus Brugge

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, Opleiding, dienst na verkoop en innovatie / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (Niet gespecifieerd)

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is, bedraagt minimaal de opdrachtwaarde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Vakbekwaamheid

2. FAGG

3. Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening voor het onderwerp van deze opdracht kunnen geboden worden.

4. Voorlegging van een referentielijst van uitgevoerde opdrachten in de afgelopen 3 jaar in ziekenhuizen met een gelijkaardige NICU activiteit

Eventuele minimumeisen:

1. ☒ De ISO-certificaten waarover de onderneming beschikt meegeven met de offerte.

☒ De kandidaat inschrijver bezorgt het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf

☒ Duidelijke omschrijving van het team die de ondersteuning zal verzorgen van het onderwerp van deze opdracht met bewijs dat de nodige technische trainingen succesvol zijn afgerond. Met personeel van de inschrijver dat rechtstreeks in contact zal komen met het ziekenhuis moet in het Nederlands kunnen gecommuniceerd worden.

2. Voorleggen van een FAGG attest gedateerd na 17/12/2017 voor de klasse waartoe het voorwerp van deze opdracht behoort.

3. Voorlegging van de beschikbare waarborgen:

☒ Dat bij een "system down" een technieker binnen de 36 uur ter plaatse kan zijn.

☒ Dat de meest courante wisselstukken binnen de 48 uur ter plaatse kunnen zijn.

☒ Dat er noodprocedures in plaats zijn die de toeleveringszekerheid van wisselstukken en zekerheid van dienstverlening garanderen.

☒ Dat de kandidaat over de bedrijfsstructuur beschikt om de dienstverlening te verzekeren.

4. minstens drie referenties met omschrijving van de opdracht, het bedrag en de naam van de contactpersoon.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 10
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2021