Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 652570-2021

Submission deadline has been amended by:  850-2022
21/12/2021    S247

Bulgarie-Vratsa: Matériaux de construction et articles connexes

2021/S 247-652570

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: OBShtINA VRATsA
Numéro national d'identification: 000193115
Adresse postale: ul. Stefanaki Savov No. 6
Ville: grad Vratsa
Code NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Code postal: 3000
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Mario Ivanov Milov
Courriel: mariomiloff@abv.bg
Téléphone: +359 92622400
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vratza.bg
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/4528
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/179422
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/179422
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.1.2)Code CPV principal
44100000 Matériaux de construction et articles connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца.

Доставка на строителни материали инструменти и консумативи за нуждите на общинска администрация и за второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 144 450.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG313 Враца / Vratsa
II.2.4)Description des prestations:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца.

Доставка на строителни материали инструменти и консумативи за нуждите на общинска администрация и за второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет.

Срокът на настоящия договор е до 12 (дванадесет) месеца, който влиза в сила от датата на сключване на договора, или до достигане на максималния финансов ресурс, предвиден от възложителя.

Изменения на сключения договор се допускат при условията на чл.116 от ЗОП.

ВАЖНО!!!

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

• не са попълнили цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;

• са предложили нулеви цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;

• не са посочили цените с точност до втория знак след десетичната запетая;

• са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: П1 – Предложен срок за доставка на материалите / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: П2 – Предлаган срок за замяна на установени дефектни материали / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 144 450.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Забележка.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61, ал. 1, изречение първо, и ал. 2, 3 и 4 от ППЗОП.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Съгласно §2 от т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в точка 1а от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).

В случай че липсва информация относно оборота (в случая общия) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността, като участниците попълват тази информация в точка 3 от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Участникът избран за изпълнител следва да представи един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, а именно:

- Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Както и/или Справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на минимум 144 450,00 лева (сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Не се изисква.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Не се изисква.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/01/2022
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/01/2022
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата. Комисията започва работа след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Възложителят отстранява от участие участници от процедурата, когато: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии и за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; 3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Финансирането на договора е за сметка на бюджета на Община Враца за 2022г., в това число бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет. Разходите се извършват до размера на предвидените средства на съответния бюджетен разпоредител.

Плащанията се уреждат на месечна база, в срок от 30 календарни дни след, предоставяне на фактура оригинал, с вписан номер на договора за доставка и приемо - предавателен протокол (стокова разписка), подписан (одобрена) от Възложителя, или упълномощено от него лице, за действително доставените материали, включващ като минимум информация за каталожен номер, вид на материала, ед. цена и поръчано количество.

Фактурите за извършения разход се издават на съответния разпоредител с бюджет.

Плащането се извършва от съответния разпоредител с бюджет.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията с административен адрес: град София 1000, бул. „Витоша“ № 18 и интернет адрес: www.cpc.bg.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/12/2021