Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 652570-2021

Submission deadline has been amended by:  850-2022
21/12/2021    S247

България-Враца: Строителни материали и свързани с тях изделия

2021/S 247-652570

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВРАЦА
Национален регистрационен номер: 000193115
Пощенски адрес: ул. Стефанаки Савов № 6
Град: град Враца
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Mario Ivanov Milov
Електронна поща: mariomiloff@abv.bg
Телефон: +359 92622400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vratza.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4528
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/179422
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/179422
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца

II.1.2)Основен CPV код
44100000 Строителни материали и свързани с тях изделия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца.

Доставка на строителни материали инструменти и консумативи за нуждите на общинска администрация и за второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 144 450.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на материали за нуждите на Община Враца.

Доставка на строителни материали инструменти и консумативи за нуждите на общинска администрация и за второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет.

Срокът на настоящия договор е до 12 (дванадесет) месеца, който влиза в сила от датата на сключване на договора, или до достигане на максималния финансов ресурс, предвиден от възложителя.

Изменения на сключения договор се допускат при условията на чл.116 от ЗОП.

ВАЖНО!!!

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

• не са попълнили цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;

• са предложили нулеви цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;

• не са посочили цените с точност до втория знак след десетичната запетая;

• са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 – Предложен срок за доставка на материалите / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: П2 – Предлаган срок за замяна на установени дефектни материали / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 144 450.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Забележка.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши по реда на чл. 61, ал. 1, изречение първо, и ал. 2, 3 и 4 от ППЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Съгласно §2 от т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в точка 1а от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).

В случай че липсва информация относно оборота (в случая общия) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността, като участниците попълват тази информация в точка 3 от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Участникът избран за изпълнител следва да представи един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, а именно:

- Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Както и/или Справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на минимум 144 450,00 лева (сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/01/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/01/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата. Комисията започва работа след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие участници от процедурата, когато: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии и за подбор или не изпълни друго условие, поставено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; 3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Финансирането на договора е за сметка на бюджета на Община Враца за 2022г., в това число бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет. Разходите се извършват до размера на предвидените средства на съответния бюджетен разпоредител.

Плащанията се уреждат на месечна база, в срок от 30 календарни дни след, предоставяне на фактура оригинал, с вписан номер на договора за доставка и приемо - предавателен протокол (стокова разписка), подписан (одобрена) от Възложителя, или упълномощено от него лице, за действително доставените материали, включващ като минимум информация за каталожен номер, вид на материала, ед. цена и поръчано количество.

Фактурите за извършения разход се издават на съответния разпоредител с бюджет.

Плащането се извършва от съответния разпоредител с бюджет.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията с административен адрес: град София 1000, бул. „Витоша“ № 18 и интернет адрес: www.cpc.bg.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/12/2021