Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 652693-2022

25/11/2022    S228

Polen-Bytom: Tragbare Computer

2022/S 228-652693

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Postanschrift: ul.Parkowa 2
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Nalepa
E-Mail: zamowienia@um.bytom.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.um.bytom.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,108390,f172c03bd3ec22c3930e3a4fa79a2c67.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka samorządowa (gmina/miasto)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa laptopów - edycja 2.

Referenznummer der Bekanntmachung: PA.271.2.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk laptopów, które przeznaczone zostaną do użytkowania przez dzieci z rodzin pegeerowskich do nauki zdalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia jego odbioru. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Postępowanie nie zostało podzielone na części z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia, które dotyczy 24 sztuk identycznych laptopów. Niewielka ilość zamawianych laptopów, a tym samym wartość udzielanego zamówienia oszacowana na poziomie nie przekraczającym „progu ustawowego” wskazuje, iż niniejsze zamówienie jest w pełni dostępne na dla małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielane zamówienie stanowi jedną z części zamówień na dostawę sprzętu komputerowego wskazanych w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Bytom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk laptopów, które przeznaczone zostaną do użytkowania przez dzieci z rodzin pegeerowskich do nauki zdalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE dot. POSTĘPOWANIA:

2. Oferta winna składać się z:1) formularza oferty2) JEDZ, 3) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o którym mowa w cz.IX SWZ;4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów. oraz jeżeli dotyczy5)pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w ppkt 4);6)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

4.Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu. 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: funkcjonalność / Gewichtung: 28
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –– Granty PPGR”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozycja 2.2.4 w Planie postepowań nr 2022/BZP 00025165/16/P.

Platforma dostępna pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w: 1)art. 108 ust. 1 uPzp;2)art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;3)art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.2..Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych poniżej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej zożeniem; 2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,oraze)art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);4)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k roz. Rady (UE) nr 833/2014 .Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o której mowa w ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ppkt 1. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022