The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 652699-2021

21/12/2021    S247

Poland-Księżpol: Solar photovoltaic modules

2021/S 247-652699

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Księżpol
Postal address: ul. Biłgorajska 12
Town: Księżpol
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 23-415
Country: Poland
Contact person: Antoni Blicharz
E-mail: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl
Telephone: +48 846877419
Internet address(es):
Main address: https://pzp.ksiezpol.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Księżpol

Reference number: BGK.271.1.6.2021
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Księżpol, która jest realizowana w ramach projektu „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 740 708.94 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Księżpol

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45332200 Water plumbing work
09100000 Fuels
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Księżpol.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Księżpol obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 50 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do +45°,

3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,

4) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

5) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

6) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

7) montaż grupy pompowej,

8) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle

9) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

10) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

11) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

12) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane,

13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,

14) podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,

15) wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno– Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.2 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.2 do SWZ.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych Księżpol (część 2 zamówienia),

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Współczynnik utraty ciepła a1 liczony od powierzchni apertury / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Współczynnik zależności temperatury a2 liczony od powierzchni apertury / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego / Weighting: 10%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Księżpol

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45331110 Boiler installation work
45332200 Water plumbing work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Księżpol.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Księżpol, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 12 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.3 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.3 do SWZ.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę Księżpol (część 3 zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Sprawność kotła / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-422425
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Księżpol

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FlexiPower Group sp. z o. o. Sp. K.
Postal address: ul. Kudrowice 12
Town: Pabianice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 95-200
Country: Poland
Internet address: https://flexipowergroup.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 498 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 536 464.52 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Księżpol

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZPH Krzaczek Sp. z o. o.
Postal address: Klikawa, ul. Leśna 5
Town: Puławy
NUTS code: PL815 Puławski
Postal code: 24-100
Country: Poland
Internet address: https://krzaczek.eu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 174 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 204 244.42 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://pzp.ksiezpol.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2021