Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 652725-2022

25/11/2022    S228

Nederland-Zwolle: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2022/S 228-652725

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Campus Deltion College
Nationaal identificatienummer: 71609732
Postadres: Mozartlaan 15
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8031AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Patrick van Tuijl
E-mail: aanbesteding@deltion.nl
Telefoon: +31 388503000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deltion.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.deltion.nl/contact/leveranciers
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Foodservices

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van food producten die gebruikt worden voor diverse opleidingen van het Deltion College.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang de Opdracht is ongeveer EUR 242.000 per jaar geweest in de periode 2018-2021. De opdrachtwaarde voor deze Opdracht, gebaseerd op de afname in deze 4 jaren en de ontwikkelingen in de komende 4 jaren, is vastgesteld op EUR 1.200.000 exclusief btw.

Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Deltion College geeft geen omzetgaranties. Het geraamde bedrag betreft enkel een indicatie voor de komende contractperiode.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2 Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 135-382728
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

EA Foodservices

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Admidex B.V.
Nationaal identificatienummer: 09066018
Postadres: Laan van de Leeuw 4
Plaats: APELDOORN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7301 GJ
Land: Nederland
E-mail: lkofrc@hanos.nl
Telefoon: +31 555294694
Internetadres: http://www.hanos.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022