Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 652875-2022

25/11/2022    S228

Polen-Poznań: Bau von Straßenbrücken

2022/S 228-652875

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 017511575
Postanschrift: ul. Siemiradzkiego 5a
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 60-763
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Jahns
E-Mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście

Referenznummer der Bekanntmachung: O.PO.D-3.2411.08.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45221111 Bau von Straßenbrücken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Ujście.

Charakterystyczne parametry

Podstawowe parametry techniczne obiektu do rozbiórki:

- dług. całkowita: ~79,75 m;

- rozp. teoretyczna przęseł: 19,50+27,00+19,50 [m];

- światło poziome (przęsło środkowe): ~25,46 m;

- szer. całkowita: ~10,00 m;

- szer. jezdni: ~7,00 m;

- kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~90°;

- kl. obciążenia:C wg PN-85/S-10030;

- rok budowy:1953-1954

Par. zaproj. obiektu

- posadowienie: pośrednie;

- światło pionowe:4,22 m do rzędnej maksymalnej zwierciadła wody 0,3% dla proj.mostu;

- światło poziome:64,50 m;

- dług. całkowita obiektu:86,70 m;

- dług. całkowita przęsła:67,90 m;

- rozp. teoretyczna przęsła:65,90 m;

- rzędna początku mostu:55,42 m n.p.m.;

- rzędna końca mostu:55,47 m n.p.m.;

- kąt skrzyżowania z przeszkodą:~90°;

- szerokość jezdni: 2x4,00=8,00 m;

- szer. chodnika:1,50 m;

- szer. ciągu pieszo-rowerowego:3,50 m;

- kl.obciążenia:A wg PN-S/85/10030+STANAG 150

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 37 092 648.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie swoim zakresem obejmuje m. in. budowę nowego mostu w miejsce istniejącego znajdującego się w kilometrze 190+859 drogi krajowej nr 11 przez rzekę Noteć w miejscowości Ujście (powiat pilski, województwo wielkopolskie).

W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę w jego miejsce nowej konstrukcji przy przeprowadzeniu ruchu mostem objazdowym.

W wyniku rozbudowy obiekt uzyska wyższą klasę nośności oraz poprawią się walory użytkowe przeprawy, m. in. dzięki jej rozbudowie o ciąg pieszo-rowerowy. Elementy wyposażenia nowej konstrukcji, w szczególności bariery ochronne drogowe, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie komfortu użytkowników.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Optymalizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zamieszczonym PFU / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Utrzymanie ruchu dwukierunkowego na odcinku drogowym pomiędzy obiektami / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 740 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset czterdzieści tysięcy).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia kwoty zabezp. należytego wykonania umowy w 10 % wartości zadania brutto.

3. Zamawiający przewiduje na wniosek Wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki na wykonanie robót, w wysokości 20 % wynagrodzenia kosztorysowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 096-264127
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PORR S.A.
Postanschrift: Hołubcowa 123
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-854
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 332 814.52 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 i art 109 ust 1 ustawy Pzp. Ponadto wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 pkt 1–2 i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert – od 24 do 36 miesięcy z zachowaniem bądź nie optymalizacji materiałowej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU. Termin liczy się bez okresów zimowych ( od 16 grudnia do 15 marca).

14. Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji materiałowej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU.

15. Zamawiający nie dopuszcza zmian rozwiązań konstrukcyjnych stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, innych uzgodnień i decyzji w tym warunków decyzji ZRID i zgłoszenia robót budowlanych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych — Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022