Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 653116-2022

25/11/2022    S228

Polen-Godów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 228-653116

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Godów
Nationale Identifikationsnummer: REGON 276258730
Postanschrift: 1 Maja 53
Ort: Godów
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Mrozek
E-Mail: agnieszka.mrozek@godow.pl
Telefon: +48 324765065
Fax: +48 324765100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.godow.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów oraz PSZOK od 01.01.2023 – 31.12.2023

Referenznummer der Bekanntmachung: FZ-ZP.271.1.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godów oraz PSZOK, w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023, w zakresie: - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów. Obszar Gminy Godów wynosi 3808 ha, w skład Gminy Godów wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Skrzyszów, Krostoszowice, Łaziska, Skrbeńsko, Podbucze, - obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Skrbeńsku, ul. Piotrowicka prowadzonego przez Gminę Godów, w każdą środę w godzinach od 11.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. Zmawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 5 697 926.10 PLN / höchstes Angebot: 6 522 174.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Godów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia : 1) Obejmuje okres realizacji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych sprzed posesji jak również całego strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do PSZOK zgodnie z uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów wraz ze zmianami w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301), b) papieru i tektury (200101, opakowania z papieru i tektury (150101) c) szkła (20102), opakowania ze szkła (150107), d) tworzyw sztucznych (200139), opakowania z tworzyw sztucznych (150102), metali (200140), opakowania z metali (150104), opakowań wielomateriałowych (150105), zmieszanych odpadów opakowaniowych (150106) e) bioodpadów (200201), f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych (200135*, 200136, 200123*, 200134, 200121*, 160214, 200128, 200133*), g) odpadów wielkogabarytowych (200307), h) zużytych opon (160103). i) przeterminowanych leków (200132) j) odpadów tekstyliów i odzieży (200110, 200111) k) oleje jadalne oraz inne oleje (200125) l) popiołów paleniskowych (200199), m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200138) 1) Wielkość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych określa się wg obliczeń szacunkowych na 2400 Mg rocznie. 2) Wielkość odpadów segregowanych określa się wg obliczeń szacunkowych na 5590,60 ton rocznie : a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury - 200,0 Mg (160,0 Mg z posesji, 40,0 Mg z PSZOK) b) szkło oraz opakowania szklane- 450,0 Mg (420,0 Mg z posesji, 30,0 Mg z PSZOK) c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe - 500,0 Mg (470,0 Mg z posesji, 30,0 Mg z PSZOK) d) bioodpady - 1800,0 Mg (1600,0 Mg z posesji, 200,0 Mg z PSZOK) e) odpady wielkogabarytowe – 650,0 Mg (300,0 Mg z posesji, 350,0 Mg z PSZOK) f) odpady gumowe, opony – 50,0 Mg (40,0 Mg z posesji, 10,0 Mg z PSZOK) g) odpady remontowe, budowlane, gruz ceglany – 600,0 Mg. (z PSZOK h) Popioły paleniskowe – 1300 Mg (z posesji) i) odpady elektryczne i elektroniczne, baterie, lampy fluorescencyjne – 30,0 Mg (20,0 Mg z posesji, 10,0 Mg z PSZOK) j) odpady tekstylne i odzież – 10,0 Mg (z PSZOK) k) leki – 0,5 Mg (z PSZOK) l) oleje jadalne i inne oleje – 0,1 Mg (z PSZOK)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: aspekt środowiskowy - NORMA EURO / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z zapisami rozdz.XXII. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena ofertowa – 80 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach) b) aspekt środowiskowy (norma Euro) – 20 pkt Wymagania jakościowe o których mowa w art. 246 ust. 2 zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. W ROZDZIALE XXXIII SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 179-505471
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów oraz PSZOK od 01.01.2023 – 31.12.2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KOMUNALNIK
Nationale Identifikationsnummer: 6330003499
Postanschrift: Kolejowa 30
Ort: Jastrzębie Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-338
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@komunalnik-jastrzebie.pl
Telefon: +48 602494264
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 275 857.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

3.5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym: a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, c) w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a ustawy, d) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, e) w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do swz; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, f) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, g) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urzad Zamówien Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 4587702
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 i 1002). 8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 9. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: „1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 4587702
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022