Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 653133-2022

25/11/2022    S228

Spanje-San Antonio de Benagéber: Aardgas

2022/S 228-653133

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
Nationaal identificatienummer: G46052924
Postadres: Autovía Valencia-Ademuz Km. 11,700
Plaats: San Antonio de Benagéber (Valencia)
NUTS-code: ES523 Valencia / València
Postcode: 46184
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
E-mail: contratacion.publica@hilevante.com
Telefoon: +34 961350250
Fax: +34 961350034
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hilevante.com/perfil-del-contratante/
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xJOsIPB8PRgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6offudf5%2BYOiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xJOsIPB8PRgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de Gas Natural en las instalaciones del Hospital Intermutual de Levante

Referentienummer: HIL/2022/01/0078
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de Gas Natural en las instalaciones del Hospital Intermutual de Levante

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 580 405.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de Gas Natural en las instalaciones del Hospital Intermutual de Levante

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 580 405.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Trabajos realizados

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Condición de formación continua a los usuarios por parte del adjudicatario respecto de buenas prácticas ambientales y adopción de medidas preventivas con el fin de evitar cualquier norma de uso o incidente que pueda suponer o suponga contaminación del medio ambiente (vertido de líquidos indeseados, abandono de residuos, incorrecta gestión de residuos generados, etc…)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
Plaats:

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE

Datos de Dirección:

Calle: Autovía CV-35 Valencia-Ademuz Km. 11,7

CP: 46184

Población: SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

País: España

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE
Postadres: Autovía CV-35 Valencia-Ademuz Km. 11,7
Plaats: SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
Postcode: 46184
Land: Spanje
E-mail: contratacion.publica@hilevante.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022