Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 653206-2022

25/11/2022    S228

Bulgarien-Sofia: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln

2022/S 228-653206

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SOFIYSKI UNIVERSITET "SV.KLIMENT OHRIDSKI"
Nationale Identifikationsnummer: 000670680
Postanschrift: ul. TsAR OSVOBODITEL No.15
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petar Rosenov Stanulov
E-Mail: pstanulov@admin.uni-sofia.bg
Telefon: +359 29308259
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uni-sofia.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/247358
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/247358
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предложение първо, чл.19, ал.1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Спрямо условията за провеждане на процедурата, нерегламентирани в настоящите указания, техническата спецификация и цялостната документация за участие, се прилагат разпоредбите на глави единадесета – тринадесета от ЗОП и глава пета, раздели VII и VIII от правилника за прилагането му (ППЗОП).

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите за публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички български или чуждестранни физически, юридически лица, техни обединения, както и всички други образувания, отговарящи на изискванията на възложителя, обективирани в комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 390 447.39 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
30197630 Druckpapier
30197620 Schreibpapier
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ , находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Подробно описание на видовете копирна, принтерна и факс хартия, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

Под „опция за допълнителни доставки’', следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение), да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове копирна, принтерна и факс хартия от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове копирна, принтерна и факс хартия) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Управление на риска / Gewichtung: 45%
Qualitätskriterium - Name: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 50%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 236 492.72 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове копирна, принтерна и факс хартия от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за обособената позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове копирна, принтерна и факс хартия) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125110 Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Подробно описание на видовете оригинални и съвместими тонери, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Управление на риска / Gewichtung: 45%
Qualitätskriterium - Name: Предложената отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 50%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 810 954.82 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове оригинални и съвместими тонери от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове оригинални и съвместими тонери) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на канцеларски материали“

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
30192000 Bürobedarf
30193000 Ordnungssysteme und Zubehör
30194000 Zeichengeräte
30195900 Weiße Schreibtafeln und Magnettafeln
30197000 Kleinere Bürobedarfsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Подробно описание на видовете канцеларски материали, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Управление на риска / Gewichtung: 45%
Qualitätskriterium - Name: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 50%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 192 359.23 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове канцеларски материали от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове канцеларски материали) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
30191400 Reißwölfe
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Подробно описание на видовете консумативи и аксесоари за офис техника, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Управление на риска / Gewichtung: 45%
Qualitätskriterium - Name: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 50%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 82 204.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове консумативи и аксесоари за офис техника от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове консумативи и аксесоари за офис техника) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30100000 Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
30197130 Reißnägel
22852100 Aktendeckel
22852000 Schnellhefter
30199230 Briefumschläge
30197210 Ringordner
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“ е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

2.1.  При възлагането на обществената поръчка по т. 2 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка по т. 2, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

2.3. При определянето на ресурса по т. 2.2 от тези забележки в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

2.4. Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.

2.5. „Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка (§ 2, т. 46 от ДР на ЗОП).

2.6. Участниците, за които поръчката е запазена, декларират обстоятелството и предоставят информация за съответствието им с изискванията от т. 2.1 до 2.5 в еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор.

2.7. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Управление на риска / Gewichtung: 50%
Preis - Gewichtung: 50%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 68 435.95 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“ е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) на участниците.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта, съответно:

Обособена позиция № 1 - 181 917,48 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 2 - 623 811,40 лв, без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 3 - 147 968,64 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 4 - 63 234,36 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 5 - 52 643,04 лв. без вкл. ДДС.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части и/или справка за оборота, когато публикуването им се изисква.

!!! Пояснения: (1) Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с минималните изисквания, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ. (2) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и одобрените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му. Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от Партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на поръчките от обхвата на Рамковото споразумение, предвидено в документа за създаване на Обединението, по отношение на дейностите, свързани с предстоящото за възлагане инвестиционно проектиране. (3) Когато Участникът предвижда участие на Подизпълнител/и, съответствието с поставените в т. 4.1.-т. 4.3. минимални изисквания се доказва от Подизпълнителя/лите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще му/им бъдат възложени за изпълнение. (4) Когато Участникът предвижда да ползва Трети лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП), те трябва да отговарят на одобрените минимални изисквания, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването им.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта, съответно:

Обособена позиция № 1 - 181 917,48 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 2 - 623 811,40 лв, без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 3 - 147 968,64 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 4 - 63 234,36 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 5 - 52 643,04 лв. без вкл. ДДС.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части и/или справка за оборота, когато публикуването им се изисква.

!!! Пояснения: (1) Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с минималните изисквания, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ. (2) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и одобрените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му. Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от Партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на поръчките от обхвата на Рамковото споразумение, предвидено в документа за създаване на Обединението, по отношение на дейностите, свързани с предстоящото за възлагане инвестиционно проектиране. (3) Когато Участникът предвижда участие на Подизпълнител/и, съответствието с поставените в т. 4.1.-т. 4.3. минимални изисквания се доказва от Подизпълнителя/лите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще му/им бъдат възложени за изпълнение. (4) Когато Участникът предвижда да ползва Трети лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП), те трябва да отговарят на одобрените минимални изисквания, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването им.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил успешно, минимум 3 дейност с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчката, реализирани през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), включително до момента, определен като краен срок за подаване на оферти. Доставките следва да са изпълнени в посочения период и тяхното изпълнение да е приключило към момента на подаване на оферта.

Под „сходни“ с предмета на съответната обособена позиция се разбира:

По Обособена позиция № 1: Дейност по доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

По Обособена позиция № 2: Дейност по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

По Обособена позиция № 3: Дейност по доставка на канцеларски материали

По Обособена позиция № 4: Дейност по доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

По Обособена позиция № 5: Дейност по доставка на канцеларски материали и/или Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Под „Изпълнена" е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 1 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат данни и информация, относно предмета на изпълнената доставка, кратко описание, Възложител и период, в който същата е изпълнена.

2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,

Внедрените системи трябва да са в сферата, попадаща в обхвата на поръчката доставка. удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП. Трябва да се посочи номера на сертификата, издателят му, неговият обхват и датата до която същият е валиден.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил успешно, минимум 3 дейности, с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчката, реализирани през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), включително до момента, определен като краен срок за подаване на оферти. Доставките следва да са изпълнени в посочения период и тяхното изпълнение да е приключило към момента на подаване на оферта.

Под „сходни“ с предмета на съответната обособена позиция се разбира:

По Обособена позиция № 1: Дейност по доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

По Обособена позиция № 2: Дейност по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

По Обособена позиция № 3: Дейност по доставка на канцеларски материали

По Обособена позиция № 4: Дейност по доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

По Обособена позиция № 5: Дейност по доставка на канцеларски материали и/или Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Под „Изпълнена" е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 1 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат данни и информация, относно предмета на изпълнената доставка, кратко описание, Възложител и период, в който същата е изпълнена.

2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,

Внедрените системи трябва да са в сферата, попадаща в обхвата на поръчката доставка. удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП. Трябва да се посочи номера на сертификата, издателят му, неговият обхват и датата до която същият е валиден.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на съответната Обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за обществена поръчка между Възложителя и изпълнителя.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 15:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП; чл. 3, т. 8, с изключение посочени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП; обстоятелства по чл.5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, Раздел А, Б, В и Г.

2. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3. Отстранява се участник, който не отговаря на критериите за подбор и/или е представил „Неподходяща оферта“. „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или която е подадена от участник, за когото са налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП и други относими нормативни актове. В Договора и в Документацията, Възложителят включва клауза за изменение на договора, във връзка и с условията предвидеени в чл. 116, ал. 1, т. 1, чл. 116, ал. 2, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 4, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Корекция на възнаграждението на икономическия оператор поради увеличение на цените на материалите или други разходи, необходими за изпълнението на договора, което води до значителен икономически дисбаланс между страните по договора – индексацията представлява инструмент, чрез който последиците от подобно събитие са отстранени.

С оглед на риска от събития, които могат да бъдат трудни или дори невъзможни за предвиждане към момента на сключване на договора и могат да имат огромно въздействие върху икономическите процеси (като въоръжен конфликт, пандемия), прилагането на механизми за индексиране на възнагражденията е оправдано и дори необходимо в много случаи.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022