Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 653206-2022

25/11/2022    S228

България-София: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

2022/S 228-653206

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Петър Росенов Станулов
Електронна поща: pstanulov@admin.uni-sofia.bg
Телефон: +359 29308259
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/247358
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/247358
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30100000 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предложение първо, чл.19, ал.1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Спрямо условията за провеждане на процедурата, нерегламентирани в настоящите указания, техническата спецификация и цялостната документация за участие, се прилагат разпоредбите на глави единадесета – тринадесета от ЗОП и глава пета, раздели VII и VIII от правилника за прилагането му (ППЗОП).

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите за публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички български или чуждестранни физически, юридически лица, техни обединения, както и всички други образувания, отговарящи на изискванията на възложителя, обективирани в комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 390 447.39 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия"

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30100000 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
30197630 Хартия за печатане
30197620 Хартия за писане
30197600 Третирана хартия и картон
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ , находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подробно описание на видовете копирна, принтерна и факс хартия, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

Под „опция за допълнителни доставки’', следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение), да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове копирна, принтерна и факс хартия от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове копирна, принтерна и факс хартия) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на риска / Тежест: 45%
Критерий за качество - Име: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Тежест: 5%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 236 492.72 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове копирна, принтерна и факс хартия от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за обособената позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове копирна, принтерна и факс хартия) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125110 Тонер за лазерни принтери/факс машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подробно описание на видовете оригинални и съвместими тонери, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на риска / Тежест: 45%
Критерий за качество - Име: Предложената отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Тежест: 5%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 810 954.82 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове оригинални и съвместими тонери от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове оригинални и съвместими тонери) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на канцеларски материали“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30100000 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
30192000 Принадлежности за офиса
30193000 Органайзери и принадлежности
30194000 Чертожни принадлежности
30195900 Бели дъски и магнитни дъски
30197000 Дребно офис оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подробно описание на видовете канцеларски материали, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на риска / Тежест: 45%
Критерий за качество - Име: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Тежест: 5%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 192 359.23 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове канцеларски материали от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове канцеларски материали) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30100000 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
30191400 Устройства за унищожаване на документи
30237460 Компютърни клавиатури
30237410 Компютърна мишка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подробно описание на видовете консумативи и аксесоари за офис техника, които ще се доставят са посочени в  „Техническа спецификация”.

Възложителят ще подава заявки за конкретни доставка по предмета на договора, съобразно нуждите на факултетите/звената като си запазва правото да не изчерпва изцяло предвидения финансов ресурс. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на риска / Тежест: 45%
Критерий за качество - Име: Предложена отстъпка за артикули, извън посочените в Техническата спецификация на Възложителя / Тежест: 5%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 204.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки“ при необходимост от доставка на други видове артикули, различни от изброените в Техническата спецификация.

Под „опция за допълнителни доставки’' следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки в срока на действие на договора на други видове консумативи и аксесоари за офис техника от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от Възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Активирането на опцията за всяка обособена позиция, ще бъде осъществено с първата възникнала потребност от доставка (на други видове консумативи и аксесоари за офис техника) и одобрен от възложителя доклад.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30100000 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
30197130 Кабърчета
22852100 Папки за досиета
22852000 Папки за сортиране
30199230 Пощенски пликове
30197210 Папки с пръстени за захващане на страниците
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на доставките са франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“, находящи се на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2.На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“ е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

2.1.  При възлагането на обществената поръчка по т. 2 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка по т. 2, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

2.3. При определянето на ресурса по т. 2.2 от тези забележки в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

2.4. Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.

2.5. „Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка (§ 2, т. 46 от ДР на ЗОП).

2.6. Участниците, за които поръчката е запазена, декларират обстоятелството и предоставят информация за съответствието им с изискванията от т. 2.1 до 2.5 в еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор.

2.7. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Управление на риска / Тежест: 50%
Цена - Тежест: 50%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 68 435.95 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 5 „Доставка на канцеларски материали“ е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта, съответно:

Обособена позиция № 1 - 181 917,48 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 2 - 623 811,40 лв, без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 3 - 147 968,64 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 4 - 63 234,36 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 5 - 52 643,04 лв. без вкл. ДДС.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части и/или справка за оборота, когато публикуването им се изисква.

!!! Пояснения: (1) Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с минималните изисквания, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ. (2) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и одобрените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му. Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от Партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на поръчките от обхвата на Рамковото споразумение, предвидено в документа за създаване на Обединението, по отношение на дейностите, свързани с предстоящото за възлагане инвестиционно проектиране. (3) Когато Участникът предвижда участие на Подизпълнител/и, съответствието с поставените в т. 4.1.-т. 4.3. минимални изисквания се доказва от Подизпълнителя/лите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще му/им бъдат възложени за изпълнение. (4) Когато Участникът предвижда да ползва Трети лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП), те трябва да отговарят на одобрените минимални изисквания, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването им.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта, съответно:

Обособена позиция № 1 - 181 917,48 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 2 - 623 811,40 лв, без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 3 - 147 968,64 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 4 - 63 234,36 лв. без вкл. ДДС;

Обособена позиция № 5 - 52 643,04 лв. без вкл. ДДС.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на ГФО или техни съставни части и/или справка за оборота, когато публикуването им се изисква.

!!! Пояснения: (1) Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с минималните изисквания, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ. (2) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и одобрените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му. Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от Партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на поръчките от обхвата на Рамковото споразумение, предвидено в документа за създаване на Обединението, по отношение на дейностите, свързани с предстоящото за възлагане инвестиционно проектиране. (3) Когато Участникът предвижда участие на Подизпълнител/и, съответствието с поставените в т. 4.1.-т. 4.3. минимални изисквания се доказва от Подизпълнителя/лите, съобразно вида и дела от поръчката, които ще му/им бъдат възложени за изпълнение. (4) Когато Участникът предвижда да ползва Трети лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП), те трябва да отговарят на одобрените минимални изисквания, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването им.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил успешно, минимум 3 дейност с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчката, реализирани през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), включително до момента, определен като краен срок за подаване на оферти. Доставките следва да са изпълнени в посочения период и тяхното изпълнение да е приключило към момента на подаване на оферта.

Под „сходни“ с предмета на съответната обособена позиция се разбира:

По Обособена позиция № 1: Дейност по доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

По Обособена позиция № 2: Дейност по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

По Обособена позиция № 3: Дейност по доставка на канцеларски материали

По Обособена позиция № 4: Дейност по доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

По Обособена позиция № 5: Дейност по доставка на канцеларски материали и/или Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Под „Изпълнена" е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 1 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат данни и информация, относно предмета на изпълнената доставка, кратко описание, Възложител и период, в който същата е изпълнена.

2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,

Внедрените системи трябва да са в сферата, попадаща в обхвата на поръчката доставка. удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП. Трябва да се посочи номера на сертификата, издателят му, неговият обхват и датата до която същият е валиден.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил успешно, минимум 3 дейности, с предмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчката, реализирани през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), включително до момента, определен като краен срок за подаване на оферти. Доставките следва да са изпълнени в посочения период и тяхното изпълнение да е приключило към момента на подаване на оферта.

Под „сходни“ с предмета на съответната обособена позиция се разбира:

По Обособена позиция № 1: Дейност по доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

По Обособена позиция № 2: Дейност по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства

По Обособена позиция № 3: Дейност по доставка на канцеларски материали

По Обособена позиция № 4: Дейност по доставка на консумативи и аксесоари за офис техника

По Обособена позиция № 5: Дейност по доставка на канцеларски материали и/или Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Под „Изпълнена" е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период.

Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 1 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат данни и информация, относно предмета на изпълнената доставка, кратко описание, Възложител и период, в който същата е изпълнена.

2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,

Внедрените системи трябва да са в сферата, попадаща в обхвата на поръчката доставка. удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП. Трябва да се посочи номера на сертификата, издателят му, неговият обхват и датата до която същият е валиден.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на съответната Обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за обществена поръчка между Възложителя и изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/12/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/12/2022
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП; чл. 3, т. 8, с изключение посочени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП; обстоятелства по чл.5к и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, Раздел А, Б, В и Г.

2. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3. Отстранява се участник, който не отговаря на критериите за подбор и/или е представил „Неподходяща оферта“. „Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или която е подадена от участник, за когото са налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП и други относими нормативни актове. В Договора и в Документацията, Възложителят включва клауза за изменение на договора, във връзка и с условията предвидеени в чл. 116, ал. 1, т. 1, чл. 116, ал. 2, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 4, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Корекция на възнаграждението на икономическия оператор поради увеличение на цените на материалите или други разходи, необходими за изпълнението на договора, което води до значителен икономически дисбаланс между страните по договора – индексацията представлява инструмент, чрез който последиците от подобно събитие са отстранени.

С оглед на риска от събития, които могат да бъдат трудни или дори невъзможни за предвиждане към момента на сключване на договора и могат да имат огромно въздействие върху икономическите процеси (като въоръжен конфликт, пандемия), прилагането на механизми за индексиране на възнагражденията е оправдано и дори необходимо в много случаи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/11/2022