Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 653434-2022

25/11/2022    S228

Polen-Olsztyn: Geräte zur Bild- und Tonaufzeichnung und -wiedergabe

2022/S 228-653434

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Postanschrift: ul. Dąbrowszczaków 44 A
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-543
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sąd Okręgowy w Olsztynie
E-Mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl
Telefon: +42 895216166
Fax: +42 895216168
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.olsztyn.so.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&Itemid=185
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sądownictwo, Sąd Okręgowy w Olsztynie
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sądownictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-212-13/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32330000 Geräte zur Bild- und Tonaufzeichnung und -wiedergabe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 598 988.46 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Sądy Powszechne Apelacji Białostockiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z opcji, o której mowa w art. 441 Pzp.

2. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym

roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach opcji.

3. Wykonawca w ramach opcji:

a) w terminie 30 dni, liczonym od daty przekazania przez Zamawiającego pisemnej informacji o skorzystaniu z opcji wykona dostawę i wdroży system i przetestuje jego działanie,

b) po protokolarnym odbiorze dostawy świadczyć będzie usługi określone w § 11 Umowy.

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym zgodnie z § 19 Projektowanych Postanowień Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawa i uruchomienie przedmiotu umowy do 40 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2022 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 177-500350
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Comarch Polska S.A.
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 120705696
Postanschrift: al. Jana Pawła II 39A
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-864
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 166 046.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% łącznej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi MiŚP.2. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu w tym na projektowane postanowienia umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.3. Odwołanie zawiera elementy zgodnie z art. 516 ustawy.4. Do odwołania dołącza się:1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7. Odwołanie wnosi się w terminach:7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;7.3. odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;7.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.7.5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022