Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 653458-2022

25/11/2022    S228

Spanje-Tomiño: Elektriciteit

2022/S 228-653458

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Tomiño
Nationaal identificatienummer: P3605400E
Postadres: Praza do Seixo
Plaats: Tomiño
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36740
Land: Spanje
Contactpersoon: Catalina Echevarria Buades
E-mail: secretaria@tomino.gal
Telefoon: +49 986622001
Fax: +49 986622530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://tomino.gal/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Referentienummer: 1773/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 189 878.74 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ayuntamiento de Tomiño

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426376
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1773/2022
Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A
Postadres: AVENIDA SAN LUIS 77
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
E-mail: Notifcaciones_comercializadoras@naturgy.com
Internetadres: https://www.naturgy.es/empresas
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 189 878.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL)
Postadres: C/ Raxeira 52, 2.º piso
Plaats: Santiago de Compostela
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +49 881995481
Fax: +49 881995485
Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022