Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 653458-2022

25/11/2022    S228

Spanje-Tomiño: Elektriciteit

2022/S 228-653458

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Tomiño
Nationaal identificatienummer: P3605400E
Postadres: Praza do Seixo
Plaats: Tomiño
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36740
Land: Spanje
Contactpersoon: Catalina Echevarria Buades
E-mail: secretaria@tomino.gal
Telefoon: +49 986622001
Fax: +49 986622530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://tomino.gal/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Referentienummer: 1773/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 189 878.74 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ayuntamiento de Tomiño

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426376
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1773/2022
Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A
Postadres: AVENIDA SAN LUIS 77
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
E-mail: Notifcaciones_comercializadoras@naturgy.com
Internetadres: https://www.naturgy.es/empresas
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 189 878.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL)
Postadres: C/ Raxeira 52, 2.º piso
Plaats: Santiago de Compostela
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +49 881995481
Fax: +49 881995485
Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022