De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 653458-2022

25/11/2022    S228

Spanje-Tomiño: Elektriciteit

2022/S 228-653458

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Tomiño
Nationaal identificatienummer: P3605400E
Postadres: Praza do Seixo
Plaats: Tomiño
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36740
Land: Spanje
Contactpersoon: Catalina Echevarria Buades
E-mail: secretaria@tomino.gal
Telefoon: +49 986622001
Fax: +49 986622530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://tomino.gal/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Referentienummer: 1773/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 189 878.74 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426376

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1773/2022
Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A
Postadres: AVENIDA SAN LUIS 77
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28033
Land: Spanje
E-mail: Notifcaciones_comercializadoras@naturgy.com
Internetadres: https://www.naturgy.es/empresas
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 189 878.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022