De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 653749-2022

25/11/2022    S228

Ierland-Dublin: Vloeibaar petroleumgas (lpg)

2022/S 228-653749

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Office of Government Procurement
Nationaal identificatienummer: IE3229842HH
Postadres: 3A Mayor Street Upper
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Postcode: D01 PF72
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Operations
E-mail: support@ogp.gov.ie
Telefoon: +353 761008000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Single Supplier Framework for Liquefied Petroleum Gas

Referentienummer: PROJ000007196
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09133000 Vloeibaar petroleumgas (lpg)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Single Supplier Framework for Liquefied Petroleum Gas

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000 Brandstoffen
09120000 Gasvormige brandstoffen
09122000 Propaan en butaan
09122100 Propaangas
09122110 Vloeibaar propaangas
09122200 Butaangas
09122210 Vloeibaar butaangas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

The Minister for Public Expenditure and Reform Authority (the “Contracting Authority”) is issuing this request for tenders (“RFT”) as a central purchasing body for use by the Framework Clients. The Office of Government Procurement (the “OGP”) is an office within the Department of Public Expenditure and Reform tasked with sourcing goods and services on behalf of the public service. References to the Contracting Authority will be deemed to include the OGP.

The Contracting Authority invites tenders (“Tenders”) from economic operators (“Tenderers”) for the award of a single supplier framework contract (the “Framework Contract”)] for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (“the Goods”). In summary, the Goods comprise: Commercial Butane – deliverable in cylinders and Commercial Propane – deliverable in cylinders and to bulk tanks.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

The procurement involves the establishment of a Framework Agreement with a single operator.

Justification for any duration exceeding 4 years:

This framework agreement will be extended to 5 years based on the following;

• High implementation costs

• Significant initial investment

• Initial set up of contract could take up to 6 months (at the beginning and at the end of the contract).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 146-386179

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: PROJ000007196 - 14263
Benaming:

Single Supplier Framework for Liquefied Petroleum Gas

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
21/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Flogas Ireland Ltd.
Nationaal identificatienummer: IE9/Y/49725T
Postadres: Knockbrack House, Donore Road, Drogheda, Louth
Plaats: Drogheda
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Postcode: A92 T803
Land: Ierland
E-mail: eoflynn@flogas.ie
Telefoon: +353 419831041
Fax: +353 419834652
Internetadres: http://www.flogas.ie
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 32 000 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of Ireland
Plaats: Dublin
Land: Ierland
Telefoon: +353 18866000
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult your own legal advisors.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
09133000 Vloeibaar petroleumgas (lpg)
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000 Brandstoffen
09120000 Gasvormige brandstoffen
09122000 Propaan en butaan
09122100 Propaangas
09122110 Vloeibaar propaangas
09122200 Butaangas
09122210 Vloeibaar butaangas
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Minister for Public Expenditure and Reform Authority (the “Contracting Authority”) is issuing this request for tenders (“RFT”) as a central purchasing body for use by the Framework Clients (defined below). The Office of Government Procurement (the “OGP”) is an office within the Department of Public Expenditure and Reform tasked with sourcing goods and services on behalf of the public service. References to the Contracting Authority will be deemed to include the OGP.

The Contracting Authority invites tenders (“Tenders”) from economic operators (“Tenderers”) for the award of a single supplier framework contract (the “Framework Contract”)] for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (“the Goods”).

In summary, the Goods comprise: Commercial Butane – deliverable in cylinders Commercial Propane – deliverable in cylinders and to bulk tanks.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

The procurement involves the establishment of a Framework agreement with a single operator.

This framework agreement will be extended to 5 years based on the following;

• High implementation costs

• Significant initial investment

• Initial set up of contract could take up to 6 months (at the beginning and also at the end of the contract).

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 32 000 000.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Flogas Ireland Ltd.
Nationaal identificatienummer: IE9/Y/49725T
Postadres: Knockbrack House, Donore Road, Drogheda, Louth
Plaats: Drogheda
NUTS-code: IE Éire / Ireland
Postcode: A92 T803
Land: Ierland
E-mail: eoflynn@flogas.ie
Telefoon: +353 419831041
Fax: +353 419834652
Internetadres: http://www.flogas.ie
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Due to unprecedented and unforeseen increases in natural gas prices, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Refineries are now charging a temporary Shipping Costs premium for supply – which has the effect of adding an extra ‘surcharge’ on top of the indexed price.

To address this unforeseen increase in the cost of supplying LPG, the Office of Government Procurement has agreed to a temporary increase in the delivery element of the previously published Pricing Schedule, for the period 1st September 2022 to 31st March 2023.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Due to unprecedented and unforeseen increases in natural gas prices, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Refineries are now charging a temporary Shipping Costs premium for supply – which has the effect of adding an extra ‘surcharge’ on top of the indexed price.

To address this unforeseen increase in the cost of supplying LPG, the Office of Government Procurement has agreed to a temporary increase in the delivery element of the previously published Pricing Schedule, for the period 1st September 2022 to 31st March 2023.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 32 000 000.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 32 783 000.00 EUR