Услуги - 65390-2016

Компактен изглед

26/02/2016    S40

България-София: Услуги на пощата и далекосъобщенията

2016/S 040-065390

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Централен орган за обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Министерство на финансите, дирекция Централно звено за финансиране и договаряне
На вниманието на: Кирил Ананиев
Адрес за електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 4: Превоз на поща по суша [3] и по въздух
София, страната и извън страната.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : да
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Поръчката обхваща сключването на рамково споразумение за предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт по ПМС 385/2016.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

64000000 Услуги на пощата и далекосъобщенията, 64120000 Куриерски услуги

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
16.9.2016
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт
1)Кратко описание:
Обхваща сключването на рамково споразумение за предоставяне на пощенски услуги за възложителите по ПМС 385/2015.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

64000000 Услуги на пощата и далекосъобщенията

3)Количество или обем:
Обемът ще бъде посочен в техническата спецификация.
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Предоставяне на куриeрски услуги за органи на изпълнителната власт
1)Кратко описание:
Обособената позиция обхваща сключване на рамково споразумение за предоставяне на куриерски услуги за нуждите на възложители по ПМС 385/2015.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

64000000 Услуги на пощата и далекосъобщенията, 64120000 Куриерски услуги

3)Количество или обем:
Обемът ще бъде посочен в техническата спецификация.
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.2)Допълнителна информация:

Поръчката обхваща възложителите по ПМС 385/2015 г. и ще се проведе със средствата на софтуера за електронно възлагане https://sevop.minfin.bg

VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.2.2016