Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 653970-2022

25/11/2022    S228

Polen-Krakau: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 228-653970

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750000444
Postadres: ul. Radzikowskiego 152
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-342
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001828
Postadres: ul. Smętna 12
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-343
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001805
Postadres: ul. Niezapominajek 8
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-239
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001886
Postadres: ul. Sławkowska 17
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-016
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6772212521
Postadres: ul. Niezapominajek 21
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-239
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Instytut PAN

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie

Referentienummer: DZP.260.27.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie w 2023 roku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie w 2023 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 196-555205
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DZP.260.27.2022
Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022