Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 653970-2022

25/11/2022    S228

Polen-Krakau: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 228-653970

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750000444
Postadres: ul. Radzikowskiego 152
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-342
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001828
Postadres: ul. Smętna 12
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-343
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001805
Postadres: ul. Niezapominajek 8
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-239
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6750001886
Postadres: ul. Sławkowska 17
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-016
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
Nationaal identificatienummer: 6772212521
Postadres: ul. Niezapominajek 21
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-239
Land: Polen
Contactpersoon: Anica Knera
E-mail: dzp@ifj.edu.pl
Telefoon: +48 126628000
Fax: +48 126628458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ifj.edu.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Instytut PAN

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie

Referentienummer: DZP.260.27.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie w 2023 roku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie w 2023 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 196-555205
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DZP.260.27.2022
Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022